Werkenden kunnen tijdens hun werk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Om te voorkomen dat dit tot schadelijke gezondheidseffecten leidt, zijn voor een aantal stoffen publieke (ofwel wettelijke) grenswaarden vastgesteld door het Ministerie van SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de overige stoffen dient een werkgever zelf private (ofwel bedrijfsmatige) grenswaarden af te leiden.

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen moet door middel van metingen of schattingen worden bepaald en worden getoetst aan de betreffende publieke of private grenswaarde volgens de meetstrategie die is vastgelegd in NEN689-2018. Indien een grenswaarde wordt overschreden, dienen maatregelen te worden genomen volgens de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat in eerste instantie maatregelen aan de bron moeten worden getroffen (bijvoorbeeld eliminatie of substitutie), vervolgens technische maatregelen (bijvoorbeeld omkasting van de bron of afzuiging), daarna organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld blootstellingstijd), en pas in laatste instantie persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld adembescherming of handschoenen).

Er zijn wettelijke grenswaarden voor kortdurende piekblootstelling en voor blootstelling gedurende 8 uur per dag tijdens het gehele arbeidzame leven.

Lees meer over verschillende normen voor werkenden:

Grenswaarden voor individuele stoffen zijn te vinden via Zoek stoffen.
Grenswaarden voor gewasbescherming (AOELAcceptable Operator Exposure Level ) kunt u vinden via de achtergrondpagina.

Wetgeving

De Nederlandse wet- en regelgeving over gevaarlijke stoffen op het werk is gebaseerd op Europese regelgeving (Richtlijn, 98/24/ECEuropese Commissie ). Voor de omgang met kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk is dit geregeld in Richtlijn 2004/37/EC. De verplichting tot het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie is beschreven in artikel 9 van Richtlijn 89/391/EEGEuropese Economische Gemeenschap . De volgorde van te nemen beheersmaatregelen dient volgens de arbeidshygiënische strategie te gebeuren, en staat in artikel 6 van deze richtlijn.

Beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Het is verplicht voor artsen om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvBNederlands Centrum voor Beroepsziekten ). Melding kan via het formulier ‘Meld beroepsziekten’.
Omdat er ondanks alle wet- en regelgeving toch regelmatig nieuwe  of opkomende risico’s worden gemeld, heeft het NCvB het online loket SIGNAAL beschikbaar gemaakt. Daar kunnen bedrijfsartsen een mogelijk nieuw arbeidsgerelateerd risico melden.