De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, of via producten zoals huishoudchemicaliën. De Nederlandse overheid voert beleid om de risico's van ZZS voor mens en milieu te minimaliseren.

Doel

Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.

Wettelijk kader Nederland

Het overheidsbeleid is vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Dit verplicht bedrijven hun lozingen en uitstoot van ZZS naar lucht en water te voorkomen. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting).

Samenhang met internationale kaders

Verschillende internationale verdragen en wettelijke kaders stellen regels voor stoffen waarvoor zorg bestaat over de risico’s voor mens en milieu. De REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën verordening, het OSPAR verdrag, de Kaderrichtlijn Water en de POP verordening hanteren verschillende lijsten van stoffen waarvan het gebruik en/of de uitstoot moet worden verminderd.
Deze verscheidenheid aan lijsten geeft veel onduidelijkheid. Ter ondersteuning van het Nederlandse ZZS beleid heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de ZZS uit die lijsten gebundeld in één lijst. Andersom levert het ZZS beleid door prioritering van stoffen input voor bovengenoemde internationale kaders.

Vergunningverlening

Bij vergunningplichtige activiteiten levert een bedrijf informatie aan over de emissie van ZZS (informatieverplichting). Vervolgens neemt het bevoegd gezag in de vergunning voorschriften op voor emissiebeperking en continue verbetering.
De verplichtingen voor emissies naar lucht zijn uitgewerkt in de Handleiding ZZS lucht, die voor water in de Algemene Beoordelingsmethodiek 2016 (ABM) en het Handboek Immissietoets 2016.

Per 1 januari 2016 geldt de minimalisatieverplichting voor alle Zeer Zorgwekkende Stoffen.
De website van InfoMil geeft uitgebreide informatie over het ZZS beleid en de implementatie ervan.

Hoe ZZS weren?

De doelen van het ZZS beleid kunnen op verschillende manieren worden bereikt:

  • Bronaanpak: voorkomen dat ZZS in het milieu terecht komen. Dit kan door ze te vervangen door minder schadelijke stoffen, en/of door het aanpassen van processen waar dit haalbaar en betaalbaar is.
  • Minimalisatie: als emissies van ZZS niet zijn te voorkomen, worden deze geminimaliseerd. De resterende emissies worden beoordeeld met het oog op het bereiken van milieukwaliteitseisen voor lucht en water.
  • Continu verbeteren: elke vijf jaar dienen bedrijven te onderzoeken of ze via de bronaanpak of via de minimalisatie de emissies haalbaar en betaalbaar verder kunnen verminderen.
  • Stimuleren van innovatie en substitutie: vervanging van ZZS door minder gevaarlijke stoffen of vervanging van processen waardoor ZZS niet meer nodig zijn en/of niet meer vrijkomen.
ZZS weren uit leefomgeving

 

Deze stappen zijn uitgewerkt in het vermijdings- en reductie programma ZZS. Bedrijven met emissies van ZZS moeten zo’n programma opstellen. In dit programma onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden voor bronaanpak en reductiemaatregelen. Het programma staat op de website van InfoMil.

Het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat heeft de ZZS navigator laten ontwikkelen. De ZZS navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Dit hulpmiddel geeft een indruk welke type ZZS voor kunnen komen bij specifieke bedrijfstakken.

Het RIVM heeft als hulpmiddel voor bedrijven en bevoegde gezagen ook een lijst met potentiële ZZS opgesteld. Dit zijn stoffen die door de lidstaten in het kader van REACH zijn aangemeld bij de ECHAEuropean Chemicals Agency . Deze stoffen hebben mogelijk ZZS eigenschappen, maar zijn nog niet beoordeeld. Het bevoegd gezag kan uit voorzorg maatregelen opleggen om de emissies van pZZSpotentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen) te beperken.

In het rapport 'ZZS: prioriteringsopties voor beleid' doet het RIVM aanbevelingen om meer grip op deze stoffen te krijgen.

Het ministerie van IenW en het RIVM willen weten hoe andere Europese landen hun nationale zorgstoffenbeleid vormgeven. Bureau KLB heeft daartoe twee verkennende studies uitgevoerd. De resultaten staan in de rapporten “National Policies on Substances of Concern” en “Control of industrial discharges and emissions”.