reageerbuizen en erlenmeyers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiële ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiële ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er bestaat bezorgdheid en onrust over chemische stoffen die vrijkomen uit industriële processen. Aanleiding hiervoor zijn recente ervaringen met nieuwe, nog grotendeels onbekende stoffen, bijvoorbeeld rond Dordrecht met de stof GenX. Het gaat daarbij om stoffen die mogelijk kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu.

Daarom is er een lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen gepubliceerd. De keuze voor deze stoffen en stofgroepen is voornamelijk gebaseerd op informatie uit de Europese REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën regelgeving. De lijst zal regelmatig worden bijgewerkt naar aanleiding van ontwikkelingen in de Europese stoffenregelgeving.

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.