reageerbuizen en erlenmeyers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 301 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (april 2021) zijn 21 stoffen aan de lijst toegevoegd en 42 stoffen van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat ze niet meer voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS potentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen) (potentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen) )-lijst. Deze conclusies worden getrokken binnen het REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) prioriteringsproces.

Stoffen die onder de groep PFAS poly- en perfluoralkylstoffen (poly- en perfluoralkylstoffen ) vallen zijn in principe ook pZZS omdat er een restrictie wordt opgesteld voor de gehele groep. Alleen de stoffen die individueel onderzocht worden of werden staan op de pZZS-lijst. Een selectie van de PFAS die onder de restrictie vallen en daarmee pZZS zijn, zijn in ons zoeksysteem te vinden via de chemische stofgroep pZZS PFAS.

Lees meer over potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Lees meer over PFAS.