reageerbuizen en erlenmeyers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 311 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (mei 2020) zijn 30 stoffen aan de lijst toegevoegd en 29 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd. Deze conclusies worden getrokken binnen het REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) prioriteringsproces.

Lees meer over Potentiële ZZS.