Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een stof van de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) kandidaatslijst en acht stoffen van de SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)-lijst voor kankerverwekkende stoffen toegevoegd aan de ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen ) lijst.

De stof 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethyleen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon is in januari 2019 toegevoegd aan de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern ) kandidaatslijst. De stof stond al op de potentiële ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )-lijst en is nu verplaatst naar de ZZS-lijst.

Deze maand zijn de stoffen van de SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) lijst met CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen ) stoffen toegevoegd aan het zoeksysteem van deze website. Zie hiervoor het nieuwsbericht. Sommige van deze stoffen vallen onder een ZZS-stofgroep, maar stonden nog niet op de ZZS-lijst. Het gaat om de volgende stoffen die nu ook aan de ZZS-lijst zijn toegevoegd:

  • 6-nitrochryseen
  • 5-methylchryseen
  • 1,6-dinitropyreen
  • 1,8-dinitropyreen
  • 4-nitropyreen
  • nikkel(II)acetaat tetrahydraat
  • ammoniumchromaat
  • indium arsenide

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de REACH SVHC kandidaatslijst.
Lees meer over de SZW lijst.

Naar RSS-feed