Schoorstenen met vervuilende rook

Perfluorhexaan-1-sulfonzuur (PFHxS) is toegevoegd aan de kandidaatslijst voor REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Bijlage XIV. Daarom is deze stof ook toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ).

Zouten van perfluorhexaan-1-sulfonzuur vallen ook onder deze toevoeging. Deze stof kan zich in de voedselketen ophopen omdat het een zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof is. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.

Deze stof is op 24 augustus 2017 als ZZS toegevoegd in de database, die u kunt raadplegen via "Zoek stoffen". U kunt ook de ZZS lijst direct bekijken.

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over REACH bijlage IV.
Lees meer over PBT/zPzB.