Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze zijn opgenomen op de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern ) kandidaatslijst:

Deze stoffen stonden op de potentiële ZZS-lijst en zijn verplaatst naar de ZZS-lijst. Er zijn meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd maar deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging )-verordening al als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt.

Daarnaast is er een aantal stoffen toegevoegd die tot een groep op de SVHC-lijst behoren. De SVHC-lijst bevat een aantal stofgroepen. Onder deze groepen valt vaak een groot aantal stoffen, die in de ondersteunende documentatie bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency ) staan. Deze stoffen zijn ZZS omdat ze tot een groep behoren die ZZS is, maar stonden niet allemaal individueel vermeld op de ZZS-lijst. In een inhaalslag worden de ontbrekende stoffen nu aan het zoeksysteem toegevoegd. Recent zijn bijvoorbeeld stoffen die onder de nonyl- en heptylfenolen en perfluorhexaansulfonzuren (PFHxS) vallen aan het zoeksysteem toegevoegd.

ECHA zoekt continue naar stoffen die tot een SVHC-groep behoren. Hierdoor kunnen bij ECHA meer groepsleden van SVHC bekend zijn dan in ons systeem staan. Een duidelijk overzicht van aanpassingen bij ECHA op dit gebied ontbreekt, maar zodra we bij ECHA nieuwe groepsleden van ZZS of SVHC ontdekken voegen we deze toe aan de ZZS-lijst.

Lees meer over ZZS.

Bekijk de ZZS-lijst.