Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze zijn opgenomen op de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern) kandidaatslijst:

  • 1,1'-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen] (BTBPE)
  • isobutyl 4-hydroxybenzoaat
  • melamine
  • mengsel van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan-2-yl)morfoline en 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morfoline

Deze stoffen stonden op de potentiële ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)-lijst en zijn verplaatst naar de ZZS-lijst. Er zijn meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd maar deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)-verordening al als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt. Een van deze stoffen is perfluorheptaanzuur. Nu zijn ook alle zouten van perfluorheptaanzuur als ZZS geïdentificeerd. Van deze zouten zijn het natrium-, kalium- en ammoniumzout aan de ZZS-lijst toegevoegd omdat deze specifiek op de SVHC-lijst zijn genoemd.

Naast nieuwe stoffen van de SVHC lijst is ook colecalciferol aan de ZZS lijst toegevoegd. Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als biocide is vastgesteld dat deze hormoonverstorende eigenschappen heeft.

Lees meer over ZZS.

Ga direct naar de ZZS-lijst.