Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

De volgende stoffen zijn de ZZS-lijst toegevoegd omdat ze volgens de laatste aanpassing van Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) verordening als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt:

 • 6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methyleendi-p-cresol
 • 3-methylpyrazool
 • 1,4-dioxaan
 • 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptaan
 • dimethomorf
 • 1,2,4-triazool
 • mancozeb

Met uitzondering van dimethomorf stonden deze stoffen al op de potentiële ZZS-lijst en zijn nu verplaatst naar de ZZS-lijst. Tetrafluorethyleen is ook op bijlage VI geplaatst. Deze stof  was vooruitlopend op deze plaatsing al op de ZZS-lijst opgenomen, omdat deze stof relevant is voor de vergunningverlening in Nederland.

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat deze als SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern ) zijn opgenomen op de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) SVHC kandidaatslijst:

 • 4-isododecylfenol
 • natriumzouten van boorzuur (vijf stoffen)
 • gechloreerde paraffines van middellange keten (14 stoffen)
 • glutaaraldehyde
 • 4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol
 • 3-broom-2,2-bis(broommethyl)-1-propanol
 • 2,2-dimethyl-1-propanol, tribroomderivaat
 • 1,4-dioxaan

Enkele van deze stoffen stonden al op de potentiële ZZS-lijst en zijn nu verplaatst naar de ZZS-lijst. Er zijn nog meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd. Deze noemen we hier niet apart omdat deze al de ZZS-lijst stonden, omdat ze in Bijlage VI van de CLP verordening al als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt.