Schoorstenen met vervuilende rook

De Europese gevaarsindeling van een aantal stoffen is gewijzigd. Daarbij zijn 19 stoffen voor het eerst ingedeeld als CMRKankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (carcinogeen, mutageen en/of reproductietoxisch) categorie 1A of 1B. Deze stoffen krijgen daardoor in Nederland de status van Zeer Zorgwekkende Stof (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ). Verder is een inhaalslag voor stoffen en stofgroepen met REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën restricties en een PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch stof uitgevoerd. Deze blijken ook aan de ZZS criteria te voldoen.

Deze stoffen zijn op 30 mei 2017 als ZZS (en CMR) toegevoegd in de database, die u kunt raadplegen via "Zoek stoffen".

De nieuwe indelingen als CMR categorie 1A en 1B zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2017/776, die van toepassing is per 1 december 2018. Deze verordening is een rectificatie van Bijlage VI bij Verordening (EG) 1272/2008.
Omdat nu is vastgesteld dat het CMR stoffen zijn, geldt de indeling als ZZS per direct.

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen en CMR-stoffen.
Lees meer over de Europese gevaarsindeling (CLP)
Lees meer over REACH restricties.
Lees meer over PBT/zPzB.

Stoffen/stofgroepen die ZZS status krijgen vanwege nieuwe indeling als CMR 1A of 1B

Stofnaam

CAS nummer

2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on

71868-10-5

2,3-epoxypropylmethacrylaat

106-91-2

cyproconazool

94361-06-5

cadmiumcarbonaat

513-78-0

cadmiumhydroxide

21041-95-2

cadmiumnitraat

10325-94-7

dibutyltindilauraat

77-58-7

antrachinon

84-65-1

perfluordecaanzuur

335-76-2

ammonium perfluordecaanzuur

3108-42-7

natrium perfluordecaanzuur

3830-45-3

N,N′-methyleendimorfoline

5625-90-1

reactieprodukten van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2); [formaldehyde vrijkomend uit 3,3′-methylenebis [5-methyloxazolidine]; formaldehyde vrijkomend uit oxazolidin];

geen

reactieprodukten van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1); formaldehyde vrijkomend uit α,α,α-trimethyl- 1,3,5-triazine-1,3,5 (2H,4H,6H)-triethanol

geen

methylhydrazine

60-34-4

triadimenol

55219-65-3

8-hydroxychinoline

148-24-3

thiacloprid

111988-49-9

carbetamide

16118-49-3

 

Stoffen/stofgroepen die ZZS status krijgen omdat hiervoor REACH restricties gelden vanwege eigenschappen die voldoen aan de ZZS criteria

Stofnaam

CAS nummer

polychloorterfenylen

61788-33-8

arseenverbindingen

geen

zouten en esters van pentachloorfenol

geen

monomethyltetrachloordifenylmethaan

76253-60-6

monomethyldichloordifenylmethaan

geen

monomethyldibroomdifenylmethaan

99688-47-8

creosoot, hout

8021-39-4

 

Stof die ZZS status krijgt omdat onder eerdere Europese regelgeving is vastgesteld dat deze aan de PBT/vPvBvery persistent and very bioaccumulative criteria voldoet

Stofnaam CAS nummer
pentachloorbenzeenthiol 133-49-3