Werknemer chemie met gezichtsmasker en beschremende kleding

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-lijst met kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen en processen toegevoegd aan het zoeksysteem van de website Risico’s van stoffen.

Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR-stoffen te beschermen. CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen -stoffen zijn kankerverwekkend en/of mutageen en/of giftig voor de voortplanting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst met CMR-stoffen in de Staatscourant.

Deze CMR-stoffen kunnen ook in andere beleidskaders zijn opgenomen. Doordat de stoffenlijsten in één zoeksysteem zijn samengebracht, worden de samenhang en eventuele verschillen duidelijker.
Voor vergunningverleners en bedrijven geldt dat de stoffenlijst van het juiste kader gebruikt moet worden. Maar op basis van zorgplicht moeten zij de andere stofclassificaties ook meewegen.

Lees meer via de SZW pagina.