Laptop met mobieltje en kopje koffie

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aanpassingen, uitbreidingen en actualisaties uitgevoerd aan het zoeksysteem Risico's van stoffen, de ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )-navigator en de ZZS-similarity tool.

Zoeksysteem Risico's van Stoffen

  • In het zoeksysteem is het nu mogelijk om op meerdere CAS-nummers of EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap )-nummers te zoeken.
  • Als hulpmiddel voor de gebruikers is er per stof een link opgenomen naar de stofinformatie bij de ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency ). Deze link is alleen zichtbaar als er een datasheet beschikbaar is.
  • Er zijn lijsten opgenomen met de zelfclassificaties door de bedrijven. Voor de opgenomen stoffen geven de bedrijven zelf aan dat hun stoffen CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen ) 1A of 1B zijn, of PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch ) of vPvB very persistent and very bioaccumulative (very persistent and very bioaccumulative ) eigenschappen hebben. Deze stoffen voldoen daarmee aan de ZZS-criteria. De stoffen zijn niet opgenomen op de ZZS-lijst omdat de zelfclassificaties niet zijn gecontroleerd door een onafhankelijke overheid. Lees meer over ZZS en zelfclassificatie.
  • Er zijn verschillende kleinere aanpassingen aan het zoeksysteem, zoals de zichtbaarheid van de voetnoten. Ook zijn molecuulformules, smiles en structuurformules toegevoegd.

ZZS-navigator

In oktober 2021 is de ZZS navigator geactualiseerd en uitgebreid. De gegevens uit de emissieregistratie en de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën )-registraties zijn geactualiseerd. De gegevens uit de Amerikaanse TRI-database en de Scandinavische SPIN-database zijn toegevoegd.

Lees meer over de ZZS-navigator.

ZZS-similarity tool

De ZZS-simlarity tool is geactualiseerd met de nieuwste ZZS-lijst. Daarnaast zijn er verschillende functionele aanpassingen:

  • Naast zoeken op smiles-code, is het nu ook mogelijk te zoeken op CAS-nummer.
  • Het is mogelijk om een lijst van maximaal 100 stoffen te bekijken op structurele gelijkenis met een ZZS (batch search). De resultaten van een batch search worden geëxporteerd in een tekst bestand. 
  • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de onderliggende modellen. De resultaten van de eigenschappen Carcinogeen een Mutageen worden apart getoond van Toxisch voor de reproductie. Naast PBT en vPvB eigenschappen wordt nu ook een vergelijking gemaakt met ZZS die andere eigenschappen hebben, zoals Persistent, Mobiel én Toxisch (PMT Persistent, Mobiel én Toxisch (Persistent, Mobiel én Toxisch )).  Ook geeft het model aan hoe (on)zeker de voorspelling van structurele gelijkenis is.

Lees meer over de ZZS-similarity tool