Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft vijf stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ):

  • octamethylcyclotetrasiloxaan (D4),
  • decamethylcyclopentasiloxaan (D5),
  • dodecamethylcyclohexasiloxaan (D6),
  • gehydrogeneerd terfenyl,
  • ethyleendiamine.

Deze stoffen zijn toegevoegd omdat ze in juni 2018 als SVHCSubstances of Very High Concern zijn toegevoegd aan de REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën kandidaatslijst.
D4, D5, D6 en gehydrogeneerd terfenyl kunnen zich in de voedselketen ophopen omdat ze zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvBvery persistent and very bioaccumulative ) zijn. Daarnaast zijn D4, D5 en D6 ook persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch ).
Ethyleendiamine heeft een sensibiliserend effect op de luchtwegen.

In juni 2018 zijn meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd.Deze stoffen stonden al op de ZZS-lijst omdat ze al op basis van de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening, Kaderrichtlijn Water en/of het OSPARPrioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie verdrag als ZZS waren geïdentificeerd.

Benzeen-1,2,4-tricarboxylzuur 1,2 anhydride is ook in juni op de REACH kandidaatslijst is geplaatst. ECHAEuropean Chemicals Agency heeft dat in april al aangekondigd. Deze stof was daarom in april al aan de ZZS-lijst toegevoegd.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over PBT/vPvB.
Lees meer over
REACH Bijlage XIV.