reageerbuizen en erlenmeyers

Het is noodzakelijk dat bedrijven en vergunningverleners kunnen bepalen of een mengsel als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ) moet worden behandeld. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de ZZS-toets. Een eenduidige ZZS-toets is daarbij van belang.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat ) heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een toelichtende memo hierover opgesteld. In de memo wordt aangegeven wanneer een mengsel met een ZZS als ZZS moet worden behandeld of niet. De technische criteria, die zijn vastgelegd in de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliƫn - en de CLP Classification, Labelling and Packaging -verordeningen, zijn hierbij leidend.

IenW werkt met brancheorganisaties en bevoegd gezag aan een handreiking over de toepassing van deze ZZS-toets voor de emissies van mengsels met ZZS componenten. Deze handreiking wordt op de InfoMil website gepubliceerd.

Bekijk de RIVM memo 'Toelichting over de ZZS-toets voor mengsels met ZZS'.
Lees meer over ZZS in mengsels.