Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

De volgende stoffen zijn toegevoegd omdat deze in januari 2020 als SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern ) zijn opgenomen op de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) SVHC kandidaatslijst:

 • diisohexylftalaat
 • perfluorbutaan sulfonzuur en zijn zouten (PFBS)

Beide stoffen stonden al op de potentiële ZZS-lijst en zijn nu verplaatst naar de ZZS-lijst. Onder de SVHC identificatie van PFBS worden 13 stoffen genoemd die onder PFBS vallen en twee andere PFBS-stoffen stonden al op de potentiële ZZS-lijst. Al deze stoffen zijn aan de ZZS-lijst toegevoegd:

 • 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonzuur (PFBS)
 • kalium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonaat
 • tetraethylammonium perfluorbutaansulfonaat
 • tetrabutylfosfonium perfluorbutaansulfonaat
 • trifenylsulfonium perfluorbutaansulfonaat
 • dimethyl(fenyl)sulfonium perfluorbutaansulfonaat
 • bis(4-t-butylfenyl) iodonium perfluorbutaansulfonaat
 • ammonium perfluorbutaansulfonaat
 • lithium perfluorbutaansulfonaat
 • magnesium perfluorbutaansulfonaat
 • morfolinium perfluorbutaansulfonaat
 • 1-(4-butoxy-1-naftalenyl)tetrahydrothiofenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butaansulfonaat
 • 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutaan-1-sulfonamide
 • 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride

In de nieuwe versie van de POP Persistente organische verontreinigende stof (Persistente organische verontreinigende stof )-verordening van juni 2019 worden vijf specifieke PFOS Perfluoroctaansulfonzuur (Perfluoroctaansulfonzuur )-zouten genoemd die nog niet op de ZZS-lijst stonden. PFOS was al een ZZS en deze vijf zijn aan de ZZS-lijst toegevoegd:

 • tetraethylammonium heptadecafluoroctaansulfonzuur
 • 1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, zout met 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluor-1-octaansulfonzuur (1:1)
 • N-ethylheptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)octaansulfonamide
 • heptadecafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctaansulfonamide
 • heptadecafluoroctaansulfonyl fluoride

In 2018 en 2019 heeft het RIVM een aantal stoffen onderzocht op verzoek van omgevingsdiensten. Zes stoffen zijn beoordeeld in kaders die niet standaard worden meegenomen bij het samenstellen van de ZZS lijst en voldoen aan de ZZS criteria. Deze stoffen zijn aan de ZZS-lijst toegevoegd:

 • pentanatrium diethyleen-triaminepenta-azijnzuur; DTPA-Na5
 • N-methylol­acrylamide
 • 2,2 dibroom-3-nitrilopropionamide
 • 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan
 • koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
 • mycofenolinezuur

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de REACH SVHC kandidaatslijst.
Lees meer over de POP-verordening.

Naar RSS feeds