Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

Er zijn kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen (CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen )) toegevoegd aan Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) verordening. Het RIVM heeft 5 van deze stoffen toegevoegd aan de ZZS-lijst:

  • kobalt; er staan al 19 kobaltverbindingen op de ZZS-lijst. Nu is ook kobalt als ZZS aangemerkt.
  • ethanol, 2,2'-iminobis-, N- (C13-15-vertakt en lineair alkyl)-derivaten; deze stof stond op de potentiële ZZS-lijst en is verplaatst naar de ZZS-lijst.
  • dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin; dit is een organische tinverbinding. Alle organische tinverbindingen zijn wegens het OSPAR Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie (Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie ) verdrag al ZZS. Deze stof stond nog niet op de ZZS lijst, maar was dus wel al een ZZS. De stof is nu toegevoegd wegens de CLP verordening.
  • halosulfuronmethyl; deze stof is in de Europese Unie in 2013 goedgekeurd als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen. In Nederland zijn geen middelen met deze stof toegelaten. De nieuwe CLP classificatie van deze stof zal er waarschijnlijk toe leiden dat de toelatingen (in andere EU Europese unie (Europese unie) landen) niet worden verlengd.
  • 2-methylimidazool; voor deze stof geeft de industrie zelf al aan dat deze giftig is voor de voortplanting (zelfclassificatie).

Er zijn meer CMR stoffen toegevoegd aan de CLP verordening. Deze stoffen stonden al op de ZZS-lijst omdat ze via een andere bron als ZZS waren aangemerkt. Deze stoffen vermelden we hier niet.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de CLP verordening.

Naar RSS feeds