Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft twee stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen ( ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

De volgende stoffen zijn toegevoegd omdat deze door het Europese Comité risicobeoordeling (RAC) als Carc. 1B zijn geclassificeerd:

  • tetrafluorethyleen; deze stof stond op de potentiële ZZS-lijst en is verplaatst naar de ZZS-lijst.
  • 2-butanonoxim

Deze stoffen worden in de loop van de tijd opgenomen in bijlage IV van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) verordening. Deze stoffen zijn vooruitlopend op de opname in bijlage IV op de ZZS-lijst geplaatst omdat ze relevant zijn voor de vergunningverlening in Nederland.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de CLP verordening.

Naar RSS feeds