Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft twee stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

De volgende stoffen zijn toegevoegd omdat deze door het Europese Comité risicobeoordeling (RAC) als Carc. 1B zijn geclassificeerd:

  • tetrafluorethyleen; deze stof stond op de potentiële ZZS-lijst en is verplaatst naar de ZZS-lijst.
  • 2-butanonoxim

Deze stoffen worden in de loop van de tijd opgenomen in bijlage IV van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) verordening. Deze stoffen zijn vooruitlopend op de opname in bijlage IV op de ZZS-lijst geplaatst omdat ze relevant zijn voor de vergunningverlening in Nederland.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de CLP verordening.

Naar RSS feeds