Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft vanadium pentoxide toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

Het Europese Comité risicobeoordeling (RAC) heeft deze stof als Carc. 1B geclassificeerd. Deze stof wordt in de loop van de tijd opgenomen in bijlage IV van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) verordening. Vooruitlopend op de opname in bijlage IV is vanadium pentoxide op de ZZS-lijst geplaatst omdat deze relevant is voor de vergunningverlening in Nederland.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de CLP verordening.