Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft drie stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )). 

  • Butylparabeen is toegevoegd omdat deze op de kandidaatslijst voor REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) Bijlage XIV is geplaatst vanwege een hormoonverstorende werking.
  • Terfenyl en o-terfenyl zijn toegevoegd omdat o-terfenyl bij de beoordeling van gehydrogeneerd terfenyl, die sinds 2018 op de ZZS-lijst staat, als vPvB very persistent and very bioaccumulative (very persistent and very bioaccumulative ) is aangemerkt.

Er zijn nog drie stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd. Deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) verordening als giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt:

dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin
2-methylimidazool
1-vinylimidazool

Naast de aanvulling van de kandidaatslijst is PFOA toegevoegd aan de Europese POP Persistente organische verontreinigende stof (Persistente organische verontreinigende stof )-verordening. Deze stof stond al op de ZZS-lijst vanuit de kandidaatslijst en bijlage VI van de CLP verordening.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de REACH SVHC kandidaatslijst.
Lees meer over de CLP verordening.
Lees meer over de POP-verordening.

Naar RSS feeds