Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft drie stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ). 

  • Butylparabeen is toegevoegd omdat deze op de kandidaatslijst voor REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Bijlage XIV is geplaatst vanwege een hormoonverstorende werking.
  • Terfenyl en o-terfenyl zijn toegevoegd omdat o-terfenyl bij de beoordeling van gehydrogeneerd terfenyl, die sinds 2018 op de ZZS-lijst staat, als vPvBvery persistent and very bioaccumulative is aangemerkt.

Er zijn nog drie stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd. Deze stonden al op de ZZS-lijst omdat ze in Bijlage VI van de CLPClassification, Labelling and Packaging verordening als giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt:

dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin
2-methylimidazool
1-vinylimidazool

Naast de aanvulling van de kandidaatslijst is PFOA toegevoegd aan de Europese POPPersistente organische verontreinigende stof -verordening. Deze stof stond al op de ZZS-lijst vanuit de kandidaatslijst en bijlage VI van de CLP verordening.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de REACH SVHC kandidaatslijst.
Lees meer over de CLP verordening.
Lees meer over de POP-verordening.

Naar RSS feeds