Pen, rekenmachine en rekenlineaal

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )) Similarity Tool ontwikkeld om de chemische structuur van stoffen te vergelijken met de chemische structuur van bekende ZZS. Het gaat om stoffen waarover weinig gegevens zijn over de mogelijk zeer zorgwekkende gevaarseigenschappen. Een gelijkenis in chemische structuur kan wijzen op vergelijkbare ZZS gevaarseigenschappen. De tool laat de ZZS zien waar de stof het meest op lijkt en geeft de bijhorende mogelijke ZZS eigenschappen die de stof kan hebben. Deze tool staat nu online als onderdeel van het zoeksysteem.

Het instrument identificeert stoffen met mogelijk zorgwekkende gevaarseigenschappen.  Het is een trigger om verder naar deze stof te kijken. Het RIVM gebruikt dit instrument bij het opstellen van stofadviezen, op vraag van bevoegde gezagen.

Lees meer over de ZZS Similarity Tool.