Op deze website wordt kort geschetst welke conseqenties er mogelijk zijn en welke actoren daarbij betrokken kunnen zijn. Verder wordt hier niet ingegaan op eventuele acties na overschrijding van normen. Daarvoor wordt u doorverwezen naar andere informatiebronnen.

Norm en doel

Verschillende normen dienen verschillende doelen.
Algemene milieukwaliteitsnormen zijn bijvoorbeeld vaak uitgedrukt als jaargemiddelde concentraties. Zij hebben als doel een goede milieukwaliteit op de lange termijn te waarborgen.
Normen voor rampen en incidenten hebben juist betrekking op kortdurende overschrijding. Zij hebben als doel om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn na een ramp of incident.
Het is van belang dat de normen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn vastgesteld. Een kortdurende overschrijding tijdens een incident is dus niet geschikt om te toetsen aan een jaargemiddelde concentratie.

Consequenties overschrijding

De gevolgen zijn afhankelijk van het kader waarin de normen worden gebruikt en het doel van de normen. Overschrijding van normen kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • Aanpassingen in de omgevingsvergunning,
  • Acties van de inspecties (Inspectie SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ). De NVWA kan bijvoorbeeld levensmiddelen uit de schappen laten halen bij overschrijding van de productnorm Maximale residu limiet (MRL) in deze levensmiddelen,
  • Acties van het bevoegd gezag (aanspreken bedrijf, opleggen dwangsom, etc) bij overschrijding door bedrijven van normen uit de vergunning of uit direct werkende besluiten (zoals het Activiteitenbesluit).
  • Evaluatie en aanpassing van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid op basis van metingen, zie de Bestrijdingsmiddelenatlas. Lees ook meer via de Helpdesk Water.
  • Maatregelen tot bescherming van de bevolking.

Rol GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst

In het geval van normoverschrijding van stoffen in het milieu kan de GGD een risicobeoordeling voor de mens maken in opdracht van zowel individuele burgers als gemeenten. De GGD kan adviseren over het voorkomen of de beheersing van eventuele gezondheidsrisico’s veroorzaakt door stoffen in het milieu. U vindt de contactgegevens van uw regionale GGD via GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland.