Het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) organiseert netwerkbijeenkomsten voor medewerkers van het bevoegd gezag. Daarnaast faciliteert zij het Platform ZZS. Doel van beide activiteiten is het uitwisselen van ervaringen uit de uitvoeringspraktijk rond het ZZS beleid.

Veel vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

ZZS spelen een belangrijke rol het stoffenbeleid en bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er is al veel informatie beschikbaar, bijvoorbeeld op de websites van InfoMil en op deze website. Maar er blijken in de dagelijkse praktijk nog veel vragen te leven.

Het Kennisnetwerk ZZS

Het Kennisnetwerk ZZS faciliteert, naast netwerkbijeenkomsten, een Platform ZZS aan overheidsprofessionals die te maken hebben met ZZS. Het Platform is als website ondergebracht bij omgevingsdienst.nl en alleen toegankelijk voor de overheid. Op de pagina Kennisplatforms vindt u het Platform ZZS met aankondigingen en verslagen van de netwerkbijeenkomsten en kunt u meediscussiëren over concrete casuïstiek. Het coördinatieteam van het Kennisnetwerk ZZS bestaat uit RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, InfoMil, Rijkswaterstaat en Omgevingsdiensten, en wordt vooral ingevuld voor en door de doelgroep.

Workshop ZZS in 2017

De voorloper van het netwerk was de ZZS workshop ‘ZZS in beeld’, die InfoMil en RIVM organiseerden op 10 april 2017. Ruim 70 vergunningverleners, toezichthouders en handhavers spraken met beleidsmakers en inhoudelijk deskundigen over effectieve kennisuitwisseling voor zeer zorgwekkende stoffen.

Resultaten van de workshop

De deelnemers zijn tevreden met de bestaande basisinformatie op de websites van InfoMil en RIVM. Maar de praktijk is weerbarstig en roept veel specifieke vragen op over ZZS rond productieprocessen, emissies, mengsels en afval. Krijg je de goede informatie van bedrijven wel boven tafel, kun je een alternatief bieden, is regelgeving consistent en op elkaar afgestemd, wat zijn juridische regels?
Veel kennis is aanwezig bij de deelnemers en bedrijven. De deelnemers hebben behoefte aan een centrale plek voor uitwisseling van deze kennis. Naar aanleiding hiervan is in 2018 het Kennisnetwerk ZZS opgericht.

Verslag en vervolg

In het verslag van de workshop staan de belangrijkste conclusies van de workshop.
Een aantal aanbevelingen van de workshop wordt opgepakt, lees de Follow up Workshop ZZS in Beeld.
Zo is er behoefte aan een nationale aanpak als wet- en regelgeving niet toereikend zijn of voor thema's die de regio's overschrijden (bijvoorbeeld afval). Het RIVM en InfoMil zijn samen met het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat en de betrokkenen aan de slag om een aantal wensen uit de praktijk om te zetten in acties.