Het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) organiseert netwerkbijeenkomsten voor medewerkers van het bevoegd gezag. Daarnaast faciliteert zij het Platform ZZS. Doel van beide activiteiten is het uitwisselen van kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk rond het ZZS beleid.

Veel vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen

ZZS spelen een belangrijke rol binnen het stoffenbeleid en bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er is al veel informatie beschikbaar, bijvoorbeeld op de website van InfoMil en op deze website. Maar er blijken in de dagelijkse praktijk nog veel vragen te leven. Veel kennis over de uitvoering is aanwezig bij de verschillende uitvoeringsinstanties. Via het Kennisnetwerk delen zij die kennis met elkaar.

Kennisnetwerk en platform ZZS

Het Kennisnetwerk ZZS organiseert bijeenkomsten en faciliteert het Platform ZZS voor overheidsprofessionals. Het Platform is als website ondergebracht bij omgevingsdienst.nl en is alleen toegankelijk voor de overheid. Via de pagina Kennisplatforms vindt u daar het Platform ZZS, waar u de aankondigingen en verslagen van de netwerkbijeenkomsten vindt en kunt meediscussiëren over concrete casuïstiek.

Het Kennisnetwerk ZZS wordt georganiseerd voor en door de deelnemers. Het coördinatieteam bestaat uit RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, InfoMil, Rijkswaterstaat en Omgevingsdiensten.

Netwerkdagen in 2019

Op 10 april vond de derde netwerkbijeenkomst plaats. Er kwam informatie aan bod over stofbeoordeling, stofidentificatie en kosteneffectiviteit water. Er werden twee tools gelanceerd: de ZZS Navigator en het Vermijdings- en Reductieprogramma. Daarnaast behandelden de deelnemers twee casussen voor lucht en water. De presentaties kunt u vinden op het Platform ZZS.

In het najaar volgt de vierde kennisnetwerkdag.

Netwerkdagen in 2018

Op de eerste netwerkdag van het Kennisnetwerk is stilgestaan bij de ZZS-uitvraag van de Provincie Zuid-Holland en de ZZS-Navigator. Daarnaast zijn de deelnemers met een casus aan de slag gegaan om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Op de twee netwerkdag lag de nadruk op de samenwerking tussen verschillende diensten, zoals Omgevingsdiensten en Waterschappen. De deelnemers spraken met elkaar over samenwerking, bevoegdheid en verantwoordelijkheid in uitzonderlijke situaties
Meer informatie over de afgelopen netwerkdagen is te vinden op het Platform ZZS.

Workshop ZZS in 2017

De voorloper van het Kennisnetwerk was de ZZS workshop ‘ZZS in beeld’, die InfoMil en RIVM organiseerden op 10 april 2017. Ruim 70 vergunningverleners, toezichthouders en handhavers spraken met beleidsmakers en inhoudelijk deskundigen over effectieve kennisuitwisseling voor ZZS. De deelnemers hebben behoefte aan een centrale plek voor uitwisseling van de aanwezige kennis. Daartoe is in 2018 het Kennisnetwerk ZZS opgericht.