Wegwijzer naar verschillende Helpdesks

  • De Helpdesk InfoMil is bedoeld voor vragen over de landelijke milieuwet- en regelgeving.
  • Bij het Informatiepunt Omgevingswet kunt u terecht met vragen over de juridische uitleg en praktische toepassing van de Omgevingswet en de digitale voorzieningen.
  • De Helpdesk Water is primair bedoeld voor vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid.
  • Chemische stoffen goed geregeld! is de geïntegreerde REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën en CLP Classification, Labelling and Packaging website. Deze website  is bedoeld om bedrijven en instellingen in Nederland die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken, te helpen om te voldoen aan de REACH en CLP Verordeningen.
  • De Helpdesk Omgevingsveiligheid adviseert het bevoegd gezag over specialistische technische en inhoudelijke aspecten bij de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Er zijn aparte helpdesks voor de rekenmodellen SAFETI-NL, CAROLA en GEVERS.
  • De Bodemhelpdesk beantwoordt vragen over bodemsanering, -bescherming en -beheer en duurzaam gebruik van de bodem en de ondergrond.
  • Bij de Helpdesk behandelde voorwerpen kunt u terecht met vragen over de regels voor het op de markt brengen en etiketteren van voorwerpen die met biociden zijn behandeld.

De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst in uw regio beantwoordt vragen van burgers en gemeenten over de gezondheidsrisico’s van stoffen, bijvoorbeeld bij normoverschrijding. De professionals van de afdeling Medische Milieukunde of het team Milieu en Gezondheid van de GGD beoordelen de gezondheidsrisico’s van stoffen in het milieu. Zij kunnen u adviseren over het voorkomen of de beheersing van eventuele gezondheidsrisico’s, veroorzaakt door stoffen in het milieu. U vindt de contactgegevens van uw regionale GGD via www.ggd.nl