Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze pagina of op de andere pagina’s van de website? Stuur ons dan uw vraag via het vragenformulier.

Formulier

Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag met het vragenformulier

Wat zijn de geldende luchtnormen voor PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)?

Normen

Wat zijn de geldende luchtnormen voor PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)?

De Europese luchtkwaliteitsnorm geldt als MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau) voor PAK’s (vermeld in Richtlijn 2004/107/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap)) en bedraagt 1 ng/m3, gemeten als benzo[a]pyreen (BaP benzo[a]pyreen (benzo[a]pyreen)). In het zoeksysteem van deze website is bij de PAK’s deze luchtkwaliteitsnorm terug te vinden.
Als meerdere PAK’s worden geëmitteerd is er sprake is van een PAK-mengsel. Het mengel moet getoetst worden aan het MTR van 1 ng BaP/m3. Aandachtspunt bij het toetsen van dit MTR is dat metingen representatief zijn voor de jaargemiddelde concentratie BaP in de PM10 Particulate Matter kleiner dan 10 micrometer (Particulate Matter kleiner dan 10 micrometer) fractie op leefniveau, zowel voor de duur van de metingen (jaargemiddelde equivalent) als de detectiegrens.

Als één individuele PAK wordt geëmitteerd en er geen sprake is van een PAK-mengsel, kan de individuele stof worden getoetst aan het MTR voor die stof.
Meer informatie is te vinden in het RIVM memo over luchtnormen voor PAK’s.

Welke luchtnorm moet gebruikt worden in welke situatie?

Welke luchtnorm moet gebruikt worden in welke situatie?

" Ik zie dat in een publicatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau)  in lucht vermeld staan. Dit is de geldende Nederlandse milieukwaliteitsnorm. Echter, in een ander document wordt een grenswaarde met een andere waarde genoemd. " 
Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR)  voor lucht is een milieukwaliteitsnorm. Deze luchtkwaliteitsnorm geeft de risicogrenzen aan voor stoffen in de buitenlucht. De normen zijn vastgesteld ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. Meer informatie is te vinden op de pagina luchtkwaliteitsnormen.

De grenswaarde geldt voor blootstelling van een werkende aan een stof via de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde (TGG het tijdgewogen gemiddelde (het tijdgewogen gemiddelde)) is het uitgangspunt dat - voor zover de huidige kennis reikt - de gezondheid van de werkenden én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie gedurende een langere, tot zelfs een arbeidsleven omvattende, periode. Op de pagina grenswaarden staat meer informatie over blootstelling van werkenden.

De normen dienen dus een ander beschermingsdoel, algemene bevolking en milieu, of werkenden. En kennen daarom ieder een eigen afleidingsprocedure. Deze verschillen in afleidingsprocedure leiden tot verschillen tussen de waarden en normen.

Er is geen MTR voor een stof, maar ik heb deze norm nodig?

Er is geen MTR voor een stof, maar ik heb deze norm nodig?

Medewerkers van de overheid kunnen een aanvraag indienen voor het afleiden van algemene milieukwaliteitsnormen voor een stof, zoals een MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau)  of een MKN milieukwaliteitsnorm (milieukwaliteitsnorm). In de procedure (PDF) is beschreven hoe de vaststelling van een norm plaats vindt. U kunt de aanvraag indienen via het vragenformulier.

Is een stof nog een ZZS als het minder dan 0,1% benzeen bevat?

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Is een stof nog een ZZS als het minder dan 0,1% benzeen bevat?

Veel stoffen staan op de ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)-lijst omdat er in de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) indeling staat dat ze kankerverwekkende of mutagene eigenschappen hebben. Niet alle stoffen zijn 100% zuivere stoffen, er zitten vaak meerdere componenten in een stof. Een classificatie vanwege kankerverwekkende of mutagene eigenschappen is vaak vanwege de aanwezigheid van componenten als benzeen, 1,3-butadieen of één of meerdere PAK's polycyclische aromatische koolwaterstoffen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Als het gehalte van deze stoffen als component in een andere stof of mengsel minder is dan een gegeven percentage, geldt de indeling als kankerverwekkend of mutageen niet. Maar de stof kan dan toch een ZZS zijn omdat de  andere componenten erin bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) eigenschappen hebben. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.
U vindt meer informatie op de pagina ZZS in mengsels. Zie ook de Toelichting over de ZZS-toets voor mengsels met ZZS. Deze ZZS-toets geldt ook voor complexe aardolieproducten.

Wanneer is een stof een Zeer Zorgwekkende Stof?

Wanneer is een stof een Zeer Zorgwekkende Stof?

Hoe weet ik of in in mijn werk te maken heb met een Zeer Zorgwekkende Stoffen? 
Een stof wordt gekwalificeerd als ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) als deze voldoet aan de criteria uit artikel 57 van de REACH verordening 1907/2006. De methodiek is beschreven in de gids ZZS en pZZS identificatie. Als hulpmiddel kunt u via het zoeksysteem de ZZS-lijst bekijken en downloaden. Meer informatie over het Nederlandse beleid rond zeer zorgwekkende stoffen.

Welke mogelijke gezondheidseffecten heeft PUR?

Gezondheid

Welke mogelijke gezondheidseffecten heeft PUR?

Maakt u zich zorgen over de mogelijke gezondheidseffecten van PUR polyurethaan (polyurethaan) in uw huis? Dan is uw eerste aanspreekpunt de afdeling milieu en gezondheid van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) in uw regio. De GGD heeft een expert-groep PUR, met daarin medewerkers van verschillende GGD's. U vindt uw regionale GGD via de GGD website.

Er is ook een Kennisplatform Gespoten PUR-schuim opgezet door de sector. Op deze website is onder andere informatie te vinden over het afhandelen van klachten.
Daarnaast bestaat ook een meldpunt PUR slachtoffers, opgezet door mensen die klachten ondervinden.

Wat moet ik doen als een kind lampolie gedronken heeft?

Wat moet ik doen als een kind lampolie gedronken heeft?

Als uw kind lampolie gedronken heeft kunt u het beste contact opnemen met een (huis)arts. Professionele hulpverleners kunnen met deze en vergelijkbare vragen terecht bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)) (tel. 088-755 8000) of via de website vergiftigingen.info. Het NVIC informeert de professionele hulpverlener over alle typen vergiftigingen. Denk aan overdosering van geneesmiddelen of blootstelling aan drugs, planten en bestrijdingsmiddelen.

Zwangerschap en risico's van blootstelling aan stoffen

Zwangerschap en risico's van blootstelling aan stoffen

Heeft u vragen over de blootstelling aan stoffen voor of tijdens uw zwangerschap?  Als u via uw werk in aanraking komt met stoffen dan kunt u het beste uw vraag stellen aan uw Arbo-arts, huisarts of verloskundige. In andere situaties kunt u uw huisarts of verloskundige raadplegen.

Professionele hulpverleners kunnen met hun vragen terecht bij de Teratologie Informatie Service (TIS) van het Lareb: 073-6469702. Meer informatie is te vinden op de website van het Lareb.

Valt een stof onder het ADR?

ADR, mengsels en diversen

Valt een stof onder het ADR?

Valt het vervoer van bijvoorbeeld vloeibaar asfalt onder het ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route)?
Voor de beantwoording van vragen over transport van stoffen en producten verwijzen wij u door naar de Inspectie Leefomgeving en Transport, ook bereikbaar via  tel. 088 489 00 00.

Is er een lijst met de gevaarsindeling van mengsels?

Is er een lijst met de gevaarsindeling van mengsels?

Een mengsel is een mengsel of oplossing van twee of meerdere stoffen (uit: REACH verordening 1907/2006/EEG). Er bestaat geen lijst waarop de gevaarsindeling van mengsels is weergegeven. De gevaarsindeling en etikettering van mengsels is een verplichting van de industrie. De indeling moet worden afgeleid op basis van de CLP Verordening EC 1272/2008.

Als een mengsel zelf is getest, is dit altijd leidend voor de bepaling van indeling en etikettering (behalve voor o.a. CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) eindpunten). Als een mengsel niet zelf is getest, moet het worden geclassificeerd op basis van rekenregels die zijn opgenomen in de preparatenrichtlijn of de EU Europese unie (Europese unie) verordening.

Vragen over de interpretatie van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening kunt u stellen via de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (tel. 0800 04 88 of email info@nvwa.nl) of via Chemische stoffen goed geregeld!.

Zijn er verplichtingen bij de import van een stof uit China voor industrieel gebruik?

Zijn er verplichtingen bij de import van een stof uit China voor industrieel gebruik?

De verplichtingen zijn per stof verschillend en hebben ook te maken met de hoeveelheid en de toepassing. Vragen kunt u stellen via Chemische stoffen goed geregeld!

Welke informatie moet op een Veiligheidsinformatieblad staan?

Welke informatie moet op een Veiligheidsinformatieblad staan?

Per 1 juni 2007 moeten nieuwe veiligheidsinformatiebladen en veiligheidsinformatiebladen met nieuwe toevoegingen voldoen aan de vereisten van de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën)-verordening (Verordening (EC) 1907/2006).
Meer informatie over Veiligheidsinformatiebladen kunt u vinden via Chemische stoffen goed geregeld! en bij de FAQ's van die website over veiligheidsinformatiebladen.