In verschillende (inter)nationale kaders zijn afspraken gemaakt over productie, gebruik, emissies en monitoring van stoffen. Deze afspraken kunnen gelden voor specifieke groepen van stoffen. Binnen veel kaders zijn stoffenlijsten opgesteld, waarvoor afspraken zijn gemaakt over de beheersing van risico's.

Vind meer informatie over levering en gebruik van stoffen in Europa via ECHA en via REACH autorisatie en restricties.

Overzicht van een aantal stoffenlijsten

STOFFENLIJST

DOEL/VERPLICHTING

WAAR TE VINDEN

ZZS: Zeer Zorgwekkende Stoffen

Het beleid richt zich op het zoveel mogelijk weren van ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) uit onze leefomgeving; de lijst is een hulpmiddel bij de uitvoering van het emissiebeleid.

Zoek stoffen

Stofklassen voor luchtemissies

Bij activiteiten met luchtemissies van stoffen toetst het bevoegd gezag de emissie aan de emissiegrenswaarde van een stof. De stofklasse waarin een stof is ingedeeld bepaalt welke emissiegrenswaarde geldt.

Zoek stoffen

OSPAR: Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie

Beëindigen van lozingen en emissies om ‘dicht bij nul’ concentraties te bereiken in de Noord-Oost Atlantische Oceaan (inclusief Noordzee).

Zoek stoffen

Richtlijn Industriële Emissies

Reduceren van emissies naar water, bodem en lucht als gevolg van industriële activiteiten.

Bijlage II van deze Richtlijn

KRW: Prioritaire stoffen Kaderrichtlijn Water

In toenemende mate reduceren van het vrijkomen van risicovolle stoffen in oppervlaktewater en grondwater.

Zoek stoffen

E-PRTR: European Pollutant Release Transfer Register

Registreren en publiceren van emissies die de drempelwaarden (uitstoot naar de lucht in kilo's per jaar) overschrijden.

Zoek stoffen

REACH SVHC kandidaatslijst

Voor deze stoffen geldt een informatieplicht van afnemers; voor deze stoffen in voorwerpen geldt een meldingsplicht aan  ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency); deze stoffen kunnen worden voorgedragen voor opname in Annex XIV (autorisatie) van REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën).

Via ECHA

REACH autorisatie: Bijlage XIV

Productie, handel en gebruik van deze stoffen in de EU Europese unie (Europese unie) is verboden tenzij er een autorisatie (vergunning) is verleend.

Zoek stoffen

REACH restricties: Bijlage XVII

Voor deze stoffen gelden binnen de EU beperkingen (restricties) voor productie, handel en gebruik.

Zoek stoffen

Gefluoreerde Broeikasgassen Voor gefluoreerde broeikasgassen (organische verbindingen met fluor) zijn internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van deze gassen te beperken. De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd van stoffen waar dit voor geldt. Via pagina 'Gefluoreerde Broeikasgassen'
Ozonlaagafbrekende stoffen De ozonlaag is de afgelopen tientallen jaren dunner geworden door het gebruik van deze stoffen. Daarom zijn er wereldwijd afspraken gemaakt om de productie en het gebruik van deze stoffen aan banden te leggen. Via pagina 'Ozonlaagafbrekende stoffen'
Verdrag van Stockholm Wereldwijd verdrag om milieuverontreiniging door persistente organische verontreinigende stoffen ( POP's Persistente organische verontreinigende stoffen (Persistente organische verontreinigende stoffen)) te beperken.

Via pagina 'Verdrag van Stockholm'

Verdrag van Rotterdam

Wereldwijd verdrag over transport van gevaarlijke stoffen: alleen na instemming van importerend land; partijen informeren elkaar over gevaren en veiligheidsmaatregelen (Prior Informed Consent ( PIC Prior Informed Consent (Prior Informed Consent))).

Via pagina 'Verdrag van Rotterdam'

EURAL: Europese afvalstoffenlijst De lijst is bedoeld om eenvoudig tot indeling van  afvalstoffen te komen. Elke afvalstof op de lijst heeft een code over de herkomst en een gevaarsaanduiding.

Via EURAL website