Ons drinkwater moet veilig zijn en daarom voldoen aan kwaliteitseisen. In Nederland bereiden wij het drinkwater uit grondwater en oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is afkomstig van speciaal aangewezen locaties in de Rijn, het IJsselmeer en de Maas.

In de Europese en Nederlandse wetgeving vindt u de kwaliteitseisen voor oppervlaktewater, innamewater en ons drinkwater. Deze vindt u ook via het zoeksysteem Risico's van stoffen.

Welke normen zijn er?

Kwaliteitseisen oppervlaktewater

Oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater moet voldoen aan aparte kwaliteitseisen. Voor circa 25 stoffen zijn er wettelijke kwaliteitseisen. De waterbeheerder zorgt ervoor dat het oppervlaktewater voldoet aan deze eisen. Er kunnen grote verschillen bestaan tussen de kwaliteitseisen voor oppervlaktewater, voor drinkwaterbereiding en de ecologische normen voor oppervlaktewater.

Kwaliteitseisen innamewater

Bij het innemen van oppervlaktewater houdt het drinkwaterbedrijf rekening met specifieke kwaliteitseisen voor het innamewater. Voor circa 35 stoffen zijn er wettelijke kwaliteitseisen. Drinkwaterbedrijven meten daarnaast ook nieuwe, zogenaamde opkomende stoffen, als het vermoeden bestaat dat deze een risico kunnen vormen voor de drinkwaterbereiding.

Signalering opkomende stoffen

Als signaleringsparameter voor opkomende stoffen geldt een waarde van 1 µg/lmicrogram per liter . Wanneer de concentratie van een stof in het innamewater langer dan 30 dagen hoger is dan 1 µg/l, onderzoeken we de gezondheidsrisico’s. In dat geval leidt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de nieuwe stof een drinkwaterrichtwaarde af. Dat gebeurt ook voor nieuwe, opkomende stoffen die structureel (gedurende 3 jaar) de signaleringswaarde van 0,1 µg/l in innamewater overschrijden. De signaleringswaarde van 0,1 µg/l vindt u in het Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW.

Kwaliteitseisen drinkwater

Ook voor het drinkwater dat uit de kraan komt gelden kwaliteitseisen. Deze zijn vermeld in het Drinkwaterbesluit. De drinkwaterbedrijven zorgen ervoor  dat het drinkwater aan deze eisen voldoet. Lees meer via de pagina Kwaliteitseisen drinkwater.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

De Kaderrichtlijn water 2000/60/EG (KRWKaderrichtlijn Water ) bevat doelstellingen voor water dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater. In Nederland is dit uitgewerkt in het Besluit milieukwaliteitseisen en monitoring water 2009 (BKMW).

Nederlandse wetgeving

In het Besluit milieukwaliteitseisen en monitoring water 2009 (BKMW) vindt u de kwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater (Bijlage III). Dezelfde kwaliteitseisen zijn ook vastgelegd in de Drinkwaterregeling, aangevuld met eisen voor enkele andere stoffen en stofgroepen (bijlage 5). In deze drinkwaterregeling vindt u als signaleringsparameter voor overige antropogene stoffen een waarde van 1 µg/l.

Overschrijding van de normen

Bij overschrijding van een milieukwaliteitseis, is de waterbeheerder verplicht om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van emissiebeheer. Lees meer over emissiebeheer bij de Helpsdesk Water.

Bij een overschrijding van de kwaliteitseisen voor innamewater, is het drinkwaterbedrijf verplicht dit te melden bij de inspectie (ILTInspectie Leefomgeving en  Transport ), en de inname te stoppen. Het drinkwaterbedrijf moet onderzoek doen naar de mogelijke risico’s voor de gezondheid bij de consumptie van drinkwater. Als die er niet zijn, kan de inname worden voortgezet.

Lees meer over drinkwater via RIVM – drinkwater en de Helpdesk Water.