Volgens het European Pollutant Release Transfer Register zijn bepaalde bedrijven verplicht jaarlijks hun emissies te rapporteren bij overschrijding van drempelwaarden.

Bijlage I van de PRTR-verordening vermeldt welke activiteiten van de bedrijven tot een rapportageplicht leiden. Vanaf de invoering van de Omgevingswet is in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ook aangegeven welke activiteiten rapportageplichtig zijn. Dit is in hoofdstuk 3 bij de desbetreffende activiteiten aangegeven. In principe zijn dit de activiteiten uit Bijlage I van de PRTR Pollutant Release Transfer Register (Pollutant Release Transfer Register)-verordening, waarbij de Verordening altijd leidend is.

De stoffen die dienen te worden gerapporteerd zijn opgenomen in Bijlage II van de Verordening. Deze lijst is in Nederland vanaf het verslagjaar 2009 aangevuld met de stoffen die staan vermeld in Bijlage V van het Bal Besluit Activiteiten Leefomgeving (Besluit Activiteiten Leefomgeving). Ook is hiermee voor een aantal stoffen een lagere drempelwaarde ingevoerd dan die uit de Verordening. De Stoffenlijst van het integraal PRTR verslag geeft een volledig overzicht van de stoffen die in Nederland sinds 2009 dienen te worden gerapporteerd en de gehanteerde drempelwaarden.

E-PRTR European Pollutant Release Transfer Register (European Pollutant Release Transfer Register) en MJV milieujaarverslag (milieujaarverslag)

In 2009 is de E-PRTR verplichting geïntegreerd met het milieujaarverslag (MJV) tot één rapportageregime: het Integraal (PRTR) verslag. Dit verslag is gebaseerd op de E-PRTR verordening en is aangevuld met de essentiële elementen uit het MJV.

Verplichtingen bedrijven

De bedrijven onder de E-PRTR rapportageplicht, vallen meestal ook onder bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (bedrijven met een IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Integrated Pollution Prevention and Control)-installatie). In de Leidraad Milieurapportages  is uitgelegd welke bedrijven onder de E-PRTR vallen en wat hierbij de verschillen met de Richtlijn Industriële Emissies zijn. Bij de PRTR-rapportage gaat het om de uitstoot van ruim 100 stoffen in bodem, water en lucht en de hoeveelheden afval die het bedrijfsterrein verlaten. Rapportage van een emissie is verplicht wanneer de drempelwaarde in de verordening of die uit Bijlage V van het Bal wordt overschreden. De drempelwaarden zijn ook te vinden in de Stoffenlijst van het integraal PRTR verslag.

Verplichtingen overheid

De verplichtingen voor het bevoegd gezag zijn vastgelegd in het paragraaf 11.2.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het bevoegde gezag moet de kwaliteit van de gerapporteerde emissies beoordelen. Daarna moeten de EU Europese unie (Europese unie) lidstaten de gegevens rapporteren aan de EU en in een nationaal register opnemen dat via internet toegankelijk is. Uiteindelijk voegt de EU alle informatie samen tot een Europees register. Daarmee wordt de milieu-informatie ontsloten op het niveau van inrichtingen, activiteiten, stoffen en lidstaten. De Nederlandse rapportages worden gepubliceerd in het Nationaal register. In principe hoeven alleen de rapportage-elementen die uit E-PRTR voortvloeien, actief openbaar te worden gemaakt op internet.

Europese wetgeving

De E-PRTR verordening (EG) 166/2006 vloeit voort uit het Aarhus verdrag. Dat verdrag heeft onder meer tot doel om de toegang tot milieu-informatie voor het publiek te waarborgen.

Nederlandse wetgeving

Met de invoering van de Omgevingswet zijn het Uitvoeringsbesluit en – regeling PRTR komen te vervallen. De artikelen zijn verspreid overgenomen in paragrafen van het Besluit kwaliteit leefomgeving (richt zich op het bevoegd gezag) en het Besluit activiteiten leefomgeving (richt zich op bedrijven). Daarnaast zijn artikelen opgenomen in het Omgevingsbesluit. 

Het Bal regelt onder meer dat een bedrijf een op E-PRTR aangepast meet- en registratiesysteem moet hebben. Vanaf (verslagjaar) 2009 is in Nederland de E-PRTR rapportage in het integraal PRTR verslag ondergebracht. Het uitgangspunt van het integrale PRTR verslag vormt E-PRTR, aangevuld met de meest essentiële onderdelen uit het voormalige MJV. In het Omgevingsbesluit (artikel 10.42d) is aangegeven dat het PRTR-verslag elektronisch wordt ingediend volgens het format van het e-mjv. In bijlage V van het Bal is de aanvullende lijst met stoffen opgenomen waarover moet worden gerapporteerd.

Technische informatie

Op grond van de Verordening en het Bal geldt dat bedrijven met een meet- en registratiesysteem, met gepaste frequentie, moeten vaststellen hoe groot de emissies zijn. Wanneer er geen eigen meetgegevens beschikbaar zijn, mogen bedrijven gebruik maken van meetgegevens van vergelijkbare installaties of kentallen in de literatuur. Wanneer ook die gegevens ontbreken, mogen bedrijven de emissies schatten.
De rapportage gaat via een internetapplicatie, het e-MJV elektronische milieujaarverslag (elektronische milieujaarverslag).

Conform de verordening heeft de EU een Richtsnoerendocument uitgegeven, waarin de verordening is opgenomen en wordt toegelicht. Daarnaast bevat het document een aantal voorbeelden van uitwerkingen van verplichtingen uit de verordening. Nederland heeft als aanvulling hierop een Leidraad Milieujaarrapportages gemaakt, waarin uitleg wordt gegeven over de Nederlandse situatie. Daarin is onder meer een aantal ondersteunende instrumenten en checklists opgenomen.