De lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Het doel is de uitstoot van potentiële ZZS uit voorzorg te beperken.

Potentiële ZZS zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. De ZZS criteria zijn gebaseerd op artikel 57 van de REACH Verordening (EG) 1907/2006. Lees meer over de ZZS criteria.

Doel en gebruik

Het bevoegd gezag kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt, om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële ZZS uitstoot. Zo kunnen bedrijven en vergunningverleners de emissie van potentiële ZZS uit voorzorg beperken.
Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat informatie voor vergunningverleners en bedrijven over het toepassen van deze lijst.

Samenstelling lijst potentiële ZZS

De potentiële ZZS lijst bestaat uit circa 350 stoffen en stofgroepen. De keuze voor deze stoffen en stofgroepen is gebaseerd op beschikbare informatie rond de uitvoering van REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën). Daarvan zijn de volgende lijsten gebruikt:

De nieuwste versie van de potentiële ZZS-lijst vindt u in het zoeksysteem onder "Bekijk ZZS-lijsten". Vanaf de update oktober 2020 vindt u de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies in het zoeksysteem. Stoffen kunnen van de lijst zijn verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd. 
In de notitie "Procedure samenstellen lijst potentiële ZZS" vindt u de aanpak bij het samenstellen van de potentiële ZZS lijst. In de notitie "Motivatie samenstellen lijst potentiële ZZS" staat de achtergrond en de motivatie voor de keuze van de gegevens waarop de lijst is gebaseerd.

Aanvullende informatie

Een overzicht van activiteiten waaraan wordt gewerkt door het bevoegd gezag onder REACH is te vinden op Public activities coordination tool (PACT Public Activities Coordination Tool (Public Activities Coordination Tool)).