Gevaarlijke stoffen moeten vervoerd worden volgens regels /  eisen van het ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het ADR is in toenemende mate een globaal verdrag.

Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het ADR omvat onder andere eisen over:

  • criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • eisen aan verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Meer informatie over het ADR:

Indelingscriteria 

Volgens het ADR moeten gevaarlijke stoffen en goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. De indeling is de basis voor de vervoersvoorwaarden. De criteria voor de ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS). De criteria van het GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) worden behalve voor vervoer ook gebruikt voor productie, opslag en gebruik.

Lees meer over GHS.

Lijst gevaarlijke goederen

De lijst van gevaarlijke goederen in deel 3.2 van het ADR bevat alle UN United Nations (United Nations)-nummers, de indeling voor elk UN-nummer en de bijbehorende vervoersvoorwaarden. Sommige stoffen hebben een eigen UN-nummer terwijl andere alleen onder een verzamelnaam zijn ingedeeld. Een voorbeeld is "UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G. (niet elders genoemd)".

Etiketten, merktekens en codes

Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt u informatie over vervoer van gevaarlijke stoffen in tunnels. De etiketten en codes die gebruikt moeten worden tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt u op de subpagina’s Gevaarsetiketten en kenmerken en Gevaarsnummers.

Andere vervoersmodaliteiten

De ADR indeling is geharmoniseerd met de indeling voor vervoer over binnenwateren (ADN), per spoor (RID), door de lucht en voor verpakte goederen over zee. Meer informatie daarover vindt u via de ILT en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) - Vervoer gevaarlijke stoffen.

Wettelijk kader

Vervoer

Het ADR is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) en de Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). De VLG bevat daarnaast enkele specifieke nationale regels, zoals de routering (het aanwijzen van wegen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden).

Opslag gevaarlijke stoffen

De ADR-indeling wordt ook gebruikt in de PGS-15 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15 (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15) richtlijn (deel 15 van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen). In deze richtlijn zijn technische eisen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsinformatiebladen

De ADR-indeling moet zijn opgenomen op het veiligheidsinformatieblad voor gevaarlijke stoffen en producten voor levering en gebruik. Informatie daarover vindt u via de REACH en CLP helpdesk.