Interventiewaarden incidentenbestrijding
Brandweersymbool

Interventiewaarden incidentenbestrijding

Deze website bestaat uit een tekstgedeelte over risico's van stoffen en uit een zoeksysteem. Op de tekstpagina's vindt u achtergrondinformatie over normen, stoffenlijsten etc, maar ook links naar bronnen met gegevens die niet via het zoeksysteem zijn ontsloten. In het zoeksysteem vindt u de beschikbare inhoudelijke stofinformatie per stof of stofgroep.

In het zoeksysteem vindt u per stof de inhoudelijke stofinformatie over verschillende normen, gevaarsindeling, plaatsing op diverse stoffenlijsten, autorisaties en restricties. Ook kunt u direct de ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) lijst bekijken.

Het zoeksysteem toont stoffen:

  • waarvoor er één of meer normen zijn
  • en/of waarvoor er één of meer gevaarsindelingen bekend zijn
  • en/of die voorkomen op één of meer stoffenlijsten

Stoffen waarvoor geen van deze gegevens aanwezig zijn, zijn niet in de database opgenomen.

Als een stof niet wordt gevonden, dan krijgt U daarvan een melding. Het kan zijn dat de stof niet wordt gevonden, omdat deze niet individueel wordt genoemd, maar onderdeel is van een groep. Op verschillende lijsten staat bijvoorbeeld “metaal x en zijn verbindingen”. De individuele metaalverbindingen zijn niet altijd opgenomen onder hun eigen naam. U zult dus moeten controleren of een dergelijke stof onderdeel uitmaakt van een groep.

Bekijk welke normen zijn te vinden met het zoeksysteem.

Wanneer u klikt op “Zoek stoffen”, komt u in het startscherm van het zoeksysteem. Hier kunt u direct beginnen met het invoeren van zoektermen.

1. Zoek stoffen

U heeft u de volgende mogelijkheden:

  • zoek een exacte stofnaam: volledige naam invoeren en “Zoek exact” aanvinken
  • voer een deel van een stofnaam, CAS-nummer, EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap)-nummer of UN United Nations (United Nations)-nummer in
  • en/of kies een functionele of chemische stofgroep uit de uitklaplijst
  • zoeken op meerdere CAS- of EG-nummers

Na het invoeren van de gewenste zoekterm(en): klik op “Zoeken” of [Enter]. U kunt meerdere CAS- of EG-nummers invoeren, gescheiden door een spatie, komma, of puntkomma. Het zoeksysteem toont alleen de gevonden stoffen.

Bij de functionele groepen zijn ook de stoffenlijsten opgenomen die in de database staan (zoals “lijst KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water)”). Als u een dergelijke lijst selecteert, kunt u verder zoeken naar gegevens voor alle stoffen die op deze lijst staan.

De functionele en chemische groepen zijn een hulpmiddel om stoffen te vinden. De functionele groepen hebben betrekking op de functie van een stof (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddel). Hierbij is geen rekening gehouden met de formele toelatingsstatus. Voor die informatie kunt u terecht op de websites van de instanties die de stoffen registreren. Bijvoorbeeld bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is te vinden of een gewasbeschermingsmiddel is toegelaten.

NB De functionele en chemische groepen zijn niet allemaal gecontroleerd op volledigheid.

2. Selecteer stoffen

Na uw zoekopdracht ziet u onder “Gevonden stoffen” de lijst met stoffen waarin uw zoekterm voorkomt (vet gemarkeerd). Standaard worden 10 stoffen tegelijk getoond. U kunt kiezen of u er 10, 25, 50 of 100 tegelijk wilt zien. U kunt de lijst sorteren op stofnaam (alfabetisch), CAS-nummer, EG-nummer of UN-nummer door te klikken op de pijltjes rechts in de betreffende kolom (oplopend ▲ of aflopend ▼).

U kunt de stoffen aanvinken waarvoor u gegevens wilt vinden.

Om gegevens voor alle gevonden stoffen te krijgen, vinkt u “Selecteer alle” aan.

Bij “Zoek exact” of wanneer slechts één stof wordt gevonden, is deze stof al aangevinkt.

NB: Wanneer u op een stofnaam klikt, dan komt u in een scherm met alle gegevens die voor deze stof aanwezig zijn in het zoeksysteem. Hier vindt u ook details over de stof, zoals EG-nummer, structuurformule en synoniemen.

3. Selecteer onderwerpen

Onder de lijst met stoffen ziet u de tabel met onderwerpen waarvoor u gegevens kunt vinden:

  • stoffenlijsten
  • normen
  • gevaarsindeling

Per onderwerp staan verschillende subonderwerpen, bijvoorbeeld “KRW” en “oppervlaktewater zoet”. U kunt onderwerpen en subonderwerpen in alle mogelijke combinaties aanvinken. U kunt per onderwerp ook aanvinken “Selecteer alle”.

Klik daarna op “Tonen”.

NB. de database is niet begrensd in het aantal op te vragen gegevens. Als u erg veel gegevens opvraagt, kan het enige tijd duren voordat het zoekresultaat wordt getoond. Er kunnen ook problemen ontstaan bij het laden van de resultaten in uw internetbrowser.

4. Toon gegevens

Hieronder kunt u alle gegevens bekijken die zijn gevonden voor de stoffen en (sub)onderwerpen die u heeft geselecteerd. Wanneer u op de tabeltitel (bijvoorbeeld ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen), ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route)) klikt, dan wordt u doorgelinkt naar de betreffende tekstpagina van de website.

U krijgt een melding wanneer er geen gegevens voor een bepaald onderwerp zijn gevonden. Het kan echter zijn dat een geselecteerde stof niet wordt gevonden, omdat die niet individueel wordt genoemd op de betreffende lijst, maar onderdeel uitmaakt van een groep. Op de OSPAR Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie (Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie) lijst staat bijvoorbeeld de groep gebromeerde brandvertragers, die niet is gespecificeerd. Als specifieke gebromeerde brandvertrager niet in de database voorkomt, zult u deze dus niet vinden als OSPAR stof, terwijl die wel onder deze lijst valt.

Toelichting symbolen

Bij normen kunnen de volgende symbolen worden getoond:

Symbool voor toelichtende voetnoot: i in een cirkel

Toelichtende voetnoot.

Symbool Status norm: s in een cirkel

Status van de norm: beleidsmatig vastgesteld, norm uit regelgeving, of norm niet beleidsmatig vastgesteld, met een link naar de bron.

Symbool Wetenschappelijke bron: w in een cirkel

Link naar de wetenschappelijke bron.

5. Selectie aanpassen

Wilt u uw stoffenselectie aanpassen? Klik op “Gevonden stoffen”, klik de gewenste stoffen aan of uit en klik op “Tonen”.

Wilt u andere (sub)onderwerpen selecteren? Klik op “Selecteer onderwerpen”, klik de gewenste onderwerpen aan of uit en klik op “Tonen”.

Om een nieuwe zoekopdracht te starten klikt u op “Zoek” in de navigatiebalk. Hiermee verwijdert u de voorgaande selecties.

6. Exportfunctie

Voor normen en stoffenlijsten is een exportfunctie naar Excel beschikbaar. 

Zoek

Met een klik op “Zoek” start u een nieuwe zoekopdracht. Alle eerder ingevoerde zoektermen en vinkjes worden verwijderd, zodat u met een leeg scherm opnieuw kunt zoeken.

Bekijk ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)-lijsten

Via deze knop kunt u de ZZS-lijsten bekijken. U kunt kiezen uit de totale lijst, de verkorte lijst en de verschillende deellijsten. Ook vindt u hier de Potentiële ZZS-lijst.

ZZS-navigator

Via deze knop kunt u zoeken in de ZZS-navigator. De Navigator geeft een indicatie van de ZZS die bij verschillende activiteiten verwacht kunnen worden.

ZZS similarity tool

Via deze knop komt u in de ZZS similarity tool. Hier kunt u nagaan of een stof structurele overeenkomsten heeft met een ZZS.

Index

Met een klik op “Index stoffen” krijgt u de lijst van alle stoffen die in het zoeksysteem zijn opgenomen. Als u op een stofnaam in de lijst klikt, dan worden alle gegevens getoond die voor de stof aanwezig zijn in het zoeksysteem.

Risico’s van stoffen

Met deze knop keert u terug naar het tekstgedeelte van de website.

Help

Hiermee komt u bij de tekst die u helpt bij het zoeken in het zoeksysteem.

Proclaimer

Hiermee komt u bij de proclaimer die ook in het tekstgedeelte van de website Risico’s van stoffen staat.

Tips & tricks bij zoeken

U kunt via het zoeksysteem allerlei gegevensverzamelingen maken. Hieronder vindt u een voorbeeld.

Vind alle luchtnormen voor zeer zorgwekkende stoffen

Vul bij “Zoek stoffen” geen zoekterm maar kies bij Functionele groep "Lijst ZZS"

Klik op “Zoeken”.

Vink onder “Gevonden stoffen” de optie “Selecteer alle” aan.

Vink onder “Selecteer onderwerpen” bij “Normen” onder "Milieu" "lucht" aan.

Klik op “Tonen”.

Voor vragen of opmerkingen over het zoeksysteem kunt u terecht bij de Helpdesk Risico’s van stoffen