Uit de gevaarsindeling volgt het etiket voor de stof of het product. De gevaarsindeling heeft ook gevolgen voor de wijze van verpakking, vervoer, opslag, gebruik en afvalverwerking.

Overzicht van verschillende systemen en regelingen voor gevaarsindeling

Indeling

Toepassingsgebied

Waar te vinden

CLP

CLPClassification, Labelling and Packaging  is de Europese indeling voor levering en gebruik van gevaarlijke stoffen op basis van criteria van de Verenigde Naties (GHS)

ECHA inventaris indeling en etikettering en CLP Verordening (EG) 1272/2008

ADR

ADRAccord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route   is de Europese indeling voor vervoer over de weg, en wordt ook gebruikt bij opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-15Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15  )

Zoek stoffen en ADR (PDF)

ADNEuropese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren    

ADN is de Europese indeling voor vervoer over de binnenwateren

ADN via Rijksoverheid

RIDReglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen   

RID is de Europese indeling voor vervoer per spoor

RID via Rijksoverheid

IMDGInternational Maritime Dangerous Goods   en IMSBCInternational Maritime Solid Bulk Cargoes codes IMDG en IMSBC codes vormen de wereldwijde IMO indeling voor transport (inclusief laden, lossen en trimmen) via zeevaart (koopvaardij)

Via IMO-IMDG en IMO-IMSBC

Regeling luchtvaart Nederlandse regels volgens de Wet luchtvaart en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Wet luchtvaart en Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

PGS-15

PGS-15 is de richtlijn voor (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen over brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, deel 15

U vindt meer informatie over ADN, RID, zeevaart en luchtvaart via de websites van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Rijksoverheid.
Lees meer over specifieke groepen gevaarlijke stoffen volgens Europese criteria:

  • CMR - Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen,
  • PBT/vPvB - (zeer) Persistente, (zeer) bioaccumulerende en/of giftige stoffen.

SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-lijst

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderhoudt een eigen lijst, de SZW-lijst met stoffen en processen die kankerverwekkend, mutageen en/of reproductietoxisch zijn. Deze lijst wordt gebruikt ter bescherming van werknemers. Via Zoek stoffen kunt u de stoffen vinden.