De gevaarsindeling heeft binnen zijn toepassingsgebied gevolgen op het etiket, verpakking, vervoer, gebruik en afvalverwerking van de stof, het mengsel of het product.

Overzicht van verschillende systemen en regelingen voor gevaarsindeling

Indeling

Toepassingsgebied

Waar te vinden

CLP

CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) is de Europese indeling voor levering en gebruik van gevaarlijke stoffen op basis van criteria van de Verenigde Naties (GHS)

ECHA inventaris indeling en etikettering en CLP verordening

ADR

ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route)  is de Europese indeling voor vervoer over de weg, en wordt ook gebruikt bij opslag van gevaarlijke stoffen ( PGS-15 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15 (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15) )

Zoek stoffen en ADR (PDF)

ADN Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)   

ADN is de Europese indeling voor vervoer over de binnenwateren

ADN via Rijksoverheid

RID Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen)  

RID is de Europese indeling voor vervoer per spoor

RID via Rijksoverheid

IMDG International Maritime Dangerous Goods (International Maritime Dangerous Goods)  en  IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes (International Maritime Solid Bulk Cargoes) codes IMDG en IMSBC codes vormen de wereldwijde IMO indeling voor transport (inclusief laden, lossen en trimmen) via zeevaart (koopvaardij)

Via IMO-IMDG en IMO-IMSBC

Regeling luchtvaart Nederlandse regels volgens de Wet luchtvaart en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Wet luchtvaart en Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

SZW-lijst De SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)-lijst bevat stoffen en processen die kankerverwekkend, mutageen en/of reproductietoxisch zijn. Gebruikt ter bescherming van werknemers. De lijst wordt onderhouden door het ministerie van SZW Zoek stoffen

PGS-15

PGS-15 is de richtlijn voor (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen over brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, deel 15

U vindt meer informatie over ADN, RID, zeevaart en luchtvaart via de websites van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Rijksoverheid.
Meer informatie over specifieke groepen gevaarlijke stoffen volgens Europese criteria:

  • CMR - Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen,
  • PBT/vPvB - (zeer) Persistente, (zeer) bioaccumulerende en/of giftige stoffen.