De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke ZZS geëmitteerd of gebruikt kunnen worden bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in vergunningen.

De ZZS-Navigator bevat de ZZS en de ZZS groepen van het zoeksysteem en de milieubelastende activiteiten van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van de Omgevingswet. Stoffen die alleen door zelfclassificatie als ZZS worden aangemerkt zijn niet opgenomen in de Navigator. Dit instrument is ontwikkeld op basis van de kennis van deskundigen, aangevuld met literatuuronderzoek en beschikbare data. In april 2019 zijn gegevens toegevoegd uit de Emissieregistratie, REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën)-registraties en bronnen van Omgevingsdiensten. In oktober 2021 zijn deze gegevens geactualiseerd en uitgebreid met gegevens uit de Amerikaanse TRI-database en de Scandinavische SPIN-database. In oktober 2022 zijn de gegevens opnieuw geactualiseerd. De Navigator is onderdeel van het zoeksysteem. Lees meer in de memo achtergrondinformatie Navigator.

Uitleg gebruik ZZS-Navigator

In de navigator geeft u eerst aan of u emissies naar lucht of naar water zoekt. Vervolgens selecteert u de activiteit waar u informatie over wilt. Dit kan tot op drie niveaus. U vindt dan de ZZS(-groepen) waarbij emissies ‘verwacht’ worden bij de geselecteerde activiteit.
Naast de ‘verwachte’ ZZS(-groepen), toont de navigator ook andere ZZS die tot dezelfde ZZS-groep behoren. Deze stoffen worden als ‘Emissie mogelijk’ aangemerkt.
Voor sommige ZZS(-groepen) is wel bekend dat ze in een activiteit worden gebruikt, maar niet of er emissie optreedt. Hierbij wordt ‘Gebruik verwacht’ of ‘Gebruik mogelijk’ aangegeven. Deze stoffen worden bij de emissies naar lucht en water getoond.

Zoeken op stof

Via de ingang ‘Zoek stoffen’ kunt u op stof zoeken. Wanneer u de gevonden stof aanklikt komt u op de detailpagina van de stof. Daar vindt u bovenaan een tabel met stofgegevens. Onderaan in die tabel staan - voor ZZS - links naar de emissiegegevens in de ZZS-Navigator. Via de links komt u op de pagina van de ZZS-Navigator waar u een overzicht aantreft van de bedrijfstakken waarin de betreffende stof wordt geëmitteerd en/of gebruikt.

Verder ontwikkelen

De bruikbaarheid van de Navigator hangt onder meer af van de gegevens. We stellen opmerkingen en aanvullingen vanuit uw praktijk zeer op prijs. U kunt deze inzenden naar de helpdesk van deze website.

Proclaimer

De ZZS-Navigator is met veel zorg ontwikkeld, maar de compleetheid en correctheid kunnen niet gegarandeerd worden. We benadrukken dat de uitkomsten van de Navigator indicatief zijn. In een praktijksituatie kunnen er andere stoffen geëmitteerd of gebruikt worden.