In de Europese Unie is de verplichte gevaarsindeling, etikettering en verpakking (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)) van ongeveer 8000 stoffen wettelijk vastgelegd. De criteria voor deze indeling zijn geharmoniseerd met het wereldwijde systeem van de Verenigde Naties.

Bijlage VI van de CLP Verordening (EG) 1272/2008 omvat de lijst van stoffen met hun wettelijk verplichte gevaarsindeling.

Etiketten

Uit de gevaarsindeling van een stof volgt de etikettering die verplicht is voor levering en gebruik. Een etiket kan één of meer verplichte gevarenpictogrammen, gevarenaanduidingen (H Hazard (Hazard)-zinnen) en aanbevolen voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) bevatten.
De H-zinnen staan in Bijlage III en de P-zinnen staan in Bijlage IV van de CLP verordening.
Bijlage II omvat de gevarenaanduidingen voor mengsels (EUH Europese Unie Hazard (Europese Unie Hazard)-zinnen).
Meer informatie over geharmoniseerde gevaarsindeling en de verplichte inhoud van het etiket vindt u bij "Chemische stoffen goed geregeld, de website van de Nederlandse REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) en CLP helpdesk.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

In de CLP Verordening (EG) 1272/2008 zijn de bepalingen vastgelegd voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. 
Een overzicht van de CLP wetgeving is te vinden op de ECHA website.

Verenigde Naties

De Verenigde Naties (VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)) hebben een wereldwijd systeem voor de gevaarsindeling en gevaarscommunicatie van stoffen en mengsels ontwikkeld: het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). De GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) systematiek is overgenomen in de CLP Verordening.

Samenhangende Europese wetgeving

Veel Europese en nationale wetgeving is gericht op veilig gebruik van gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van het gevaar van de stof gelden er geboden en verboden in de hele keten: van productie, vervoer, opslag, gebruik tot en met afvalverwerking. Een overzicht van de doorwerking van de EU Europese unie (Europese unie) gevaarsindeling in andere Europese regelgeving is te vinden op de website (Duits) van de "Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin".

Zelfclassificatie

Voor gevaren van stoffen waarvan de indeling niet in Annex VI van de CLP Verordening staat, geldt het principe van zelfclassificatie. Dit betekent dat de producent of importeur zelf de indeling van de stof per gevaar bepaalt. Hiervoor gebruikt hij de informatie die hem ter beschikking staat.

De CLP Verordening stelt dat, als een bedrijf een zelf ingedeelde stof op de markt brengt, het bedrijf deze indeling moet aanmelden bij het ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency). ECHA heeft een openbare Inventaris voor indeling en etikettering opgesteld. Hierin worden de wettelijk verplichte indelingen van Annex VI en de aangemelde indelingen opgenomen. Meer informatie over deze procedure vindt u via de REACH en CLP helpdesk "Chemische stoffen goed geregeld".

Voor mengsels van stoffen geldt in alle gevallen het principe van zelfclassificatie. Er bestaat geen Europese lijst van verplichte indelingen van mengsels.