Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) stoffen te beschermen. CMR stoffen zijn kankerverwekkend en/of mutageen en/of giftig voor de voortplanting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst met CMR stoffen in de Staatscourant.

Wettelijk kader

Op de SZW-lijst(PDF) staan stoffen en processen die door de EU Europese unie (Europese unie) ingedeeld zijn als CMR. Ze zijn opgenomen in bijlage VI van de CLP Verordening (EG) 1272/2008 en in bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG. De SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)-lijst is aangevuld met stoffen die de Gezondheidsraad heeft ingedeeld als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting.
In de Arbeidsomstandighedenwet en onderliggende regelgeving zijn verplichtingen opgenomen als blootstelling mogelijk is aan CMR stoffen en kankerverwekkende processen.
De stoffen vindt u in de Staatscourant en via Zoek Stoffen. De CRM processen staan alleen in de Staatscourant.

Zelfclassificatie vanuit zorgplicht

Er zijn 2 situaties mogelijk:
1. De stof staat in bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening.
Dan moet men de indeling overnemen voor alle genoemde eindpunten voor die stof. Voor alle andere eindpunten moet men zelf de stof indelen. Daarbij  moet voor de eindpunten C carcinogeen (carcinogeen), M mutageen (mutageen) of R reproductie toxisch (reproductie toxisch), rekening worden gehouden met een eventuele vermelding van de stof op de SZW-lijst voor dat eindpunt.
2. De stof staat niet in bijlage VI van de CLP Verordening.
Dan moet men zelf de indeling bepalen. Als stoffen als C, M of R zijn opgenomen op de SZW-lijst, moet daarmee rekening worden gehouden bij het indelen van de stof.

Als de stof of het mengsel volgens het etiket is ingedeeld als C, M of R of als deze als zodanig is opgenomen op de SZW-lijst, gelden er op de werkvloer aanvullende verplichtingen voor deze stof.
Lees meer over veilig werken met gevaarlijke stoffen via het Arboportaal.

Zijn SZW-stoffen ook ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)?

De SZW- en de ZZS-lijst overlappen gedeeltelijk maar er zijn ook verschillen. De SZW-lijst wordt gebruikt in het kader van arbeidsomstandigheden, ter bescherming van werknemers. De ZZS-lijst wordt toegepast in emissiebeleid ter bescherming van mens en milieu, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening van Watervergunningen of Omgevingsvergunningen.
Bekijk de verschillen in de tabel “Criteria voor plaatsing op SZW- en ZZS-lijst”. Lees meer over de criteria om te bepalen of een stof als ZZS wordt beschouwd.

Criteria voor plaatsing op SZW- en ZZS-lijst

Eigenschap/indeling van de stof

Op SZW-lijst

Op ZZS-lijst

CLP CMR cat. 1

ja

ja

CLP Giftig voor de voortplanting (R) cat. 2

ja

nee

Gezondheidsraad CMR cat. 1 en R cat. 2

ja

nee

PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) en vPvB zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend) eigenschappen

nee

ja

Gevaarlijk voor het milieu volgens andere criteria

nee

ja