Consumenten
Kring van winkelwagens

Normen voor 

consumenten

Contaminanten zijn stoffen die onbedoeld in voedsel of diervoeder voorkomen. Contaminanten kunnen schadelijk zijn voor de (volks)gezondheid.

Contaminanten kunnen vanuit het milieu in ons voedsel terecht komen (milieucontaminanten), zoals dioxine en zware metalen. Door het bereiden van voedsel kunnen ook onbedoeld stoffen gevormd worden (procescontaminanten), zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Natuurlijke toxinen kunnen in voedsel voorkomen, bijvoorbeeld vanuit schimmels of vanuit planten.

Risico's

De risico’s hangen af van de toxische eigenschappen van de contaminanten en de hoeveelheid die iemand er van binnenkrijgt. Door het maken van een risicobeoordeling is te onderzoeken of nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden.
Voor contaminanten kunnen gezondheidskundige grenswaarden worden vastgesteld. Deze waarden geven aan hoeveel een mens zonder risico voor de gezondheid kan binnenkrijgen. Voor levenslange inname wordt een zogenaamde Tolereerbare Dagelijkse Inname (TDI) vastgesteld. Voor stoffen die bij kortdurende inname al een risico kunnen inhouden, wordt een Acute Referentie Dosis (ARfD) vastgesteld.

Wettelijk kader

Wereldwijde regels

De Codex Alimentarius Commissie (Codex) is een VN Verenigde Naties (Verenigde Naties )-organisatie onder de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie) en de WHO. Dit forum ontwikkelt internationale standaarden voor voedselproducten, waaronder Maximum Limieten ( ML Maximum Level (Maximum Level )'s) voor contaminanten in voedsel.
De Codex standaarden krijgen een wettelijke status als zij in nationale of regionale (zoals EU Europese unie (Europese unie)) wetgeving worden overgenomen. De Wereldhandelsorganisatie ( WTO World Trade Organisation (World Trade Organisation )) hanteert de Codex standaarden bij handelsconflicten. Daarmee zijn zij in de praktijk ook zonder wettelijke status wel bindend.

Europese wetgeving

De regelgeving voor contaminanten en natuurlijke toxinen in voedsel staat in Verordening (EEG) 315/93. De ML's voor een aantal contaminanten en toxinen zijn vastgelegd in Verordening (EG) 1881/2006. Een overzicht van EU wetgeving over verontreinigingen in voedsel vindt u onder “EU - contaminanten”.

Nederlandse wetgeving

Veel Europese besluiten en regelingen zijn opgenomen in de Warenwet. Naast het vaststellen van ML's worden ook andere methoden gebruikt om blootstelling aan contaminanten te beperken. In de Regeling vangstverbod aal en wolhandkrab is bijvoorbeeld vastgelegd dat het vangen van paling verboden is uit gebieden waar de dioxinevervuiling in paling boven de wettelijke norm ligt.

Instituten rond voedsel

Wereldwijd

Het wetenschappelijke comité JECFA van de FAO Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties ) en WHO World Health Organization (World Health Organization ) stelt vast op basis van risicobeoordelingen of het nodig is  om standaarden (zoals ML's) voor contaminanten en toxinen vast te stellen. Deze standaarden van Codex zijn bedoeld voor wereldwijd gebruik.

In Europa

Het EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain ( CONTAM Panel on Contaminants in the Food Chain (Panel on Contaminants in the Food Chain ) Panel) is belast met de risicobeoordeling van contaminanten in voedsel en diervoeder. In de factsheet “Food contaminants” staat aangegeven hoe de EU zorgt voor veilig voedsel.

In Nederland

  • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit )) onderzoekt de veiligheid van voedsel en let daarbij op contaminanten. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de NVWA bepalen of er maatregelen nodig zijn. Zij vragen vaak eerst aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om een risicobeoordeling te maken.
  • Voor de Nederlandse inbreng in de Codex Alimentarius onderhoudt het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ) een Nederlandse Codex website.