Richtlijnen voor het testen van stoffen

De pagina's van de volgende organisaties bevatten gestandaardiseerde methoden voor het testen van chemische stoffen voor fysisch chemische eigenschappen, effecten op mens en milieu en gedrag in het milieu (bijvoorbeeld verspreiding, degradatie of accumulatie). Overheid, industrie en laboratoria gebruiken deze methoden om het potentiële gevaar van industriële chemicaliën, preparaten en mengsels te identificeren.
Testrichtlijnen OECD en EU.
Testrichtlijnen ISO.

Industriële chemicaliën

Vanaf 1 Juni 2007 wordt het stoffenbeleid in het kader van REACH geregeld. De REACH Guidance documents geven de industrie en de competente autoriteiten van de EU Europese unie (Europese unie) lidstaten de technische en wetenschappelijke ondersteuning bij het maken en beoordelen van risicobeoordelingen voor industriële chemicaliën.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De regelgeving rond het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland is gebaseerd op de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden )). De bepalingen van de wet worden nader uitgewerkt in het Besluit nadere regels voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb Besluit nadere regels voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Besluit nadere regels voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden )) en in de Regeling houdende nadere regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb Regeling houdende nadere regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Regeling houdende nadere regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen en biociden )).
Met de inwerkingtreding van de nieuwe regeling per 1 januari 2010 is de Handleiding voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (HTB) voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden vervallen. Daarom heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden )) een interne werkinstructie, de "Evaluation Manual" opgesteld. Er bestaan Evaluation manuals voor Gewasbeschermingsmiddelen en voor Biociden. In beide wordt zowel de Nederlandse als de Europese situatie beschreven.

Specifieke handleidingen voor gewasbeschermingsmiddelen:

Deze documenten zijn opgesteld door het "Platform voor de beoordeling van Higher Tier Studies" (secretariaat RIVM) op verzoek van het Ctgb.

Geneesmiddelen voor mensen

Een aanvraag voor de toelating van medicinale producten voor mensen moet een begeleidende milieurisicobeoordeling bevatten. Deze richtlijn is vooral bedoeld voor de risicobeoordeling van nieuwe actieve stoffen in medicijnen: EMEA note for guidance - milieubeoordeling geneesmiddelen. Lees meer over de humaan-toxicologische risicobeoordeling van geneesmiddelen.

Diergeneesmiddelen en veevoederadditieven

De beoordeling van diergeneesmiddelen is onderverdeeld in twee fasen. Fase I beschrijft een beslisboom die de milieuzorg aangeeft voor het gebruik van een diergeneesmiddel. Studies die worden gevraagd in Fase II worden bepaald door Fase I.
Lees meer over de humaan-toxicologische risicobeoordeling van diergeneesmiddelen via het European Medicines Agency.
Lees meer over de milieurisicobeoordeling van diervoederadditieven en -contaminanten.