Producten die bestemd zijn voor het spel en de ontwikkeling van kinderen tot 14 jaar worden in Europa speelgoed genoemd. Dat zijn bijvoorbeeld speelmateriaal, teken-, schrijf- en kleurmateriaal, handenarbeidmateriaal, leer- en ontwikkelingsmateriaal.

Producten die niet als speelgoed gezien worden, zoals decoratieve voorwerpen en fopspenen, zijn beschreven in bijlage 1 van de Europese Richtlijn Speelgoed 2009/48/EG.

Risico's

Kinderen kunnen chemische stoffen uit plastic, stof of verf binnenkrijgen als ze op hun speelgoed sabbelen. Dat kan ook via de huid of via inademen. Stoffen uit speelgoed kunnen mogelijk effecten op de gezondheid veroorzaken. Een risicobeoordeling geeft aan of er bij normaal gebruik nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden. Mechanische- en fysische eigenschappen van speelgoed kunnen ook een risico vormen.

Wettelijk kader

In Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG is vastgelegd dat speelgoed geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van het kind. Ook mag speelgoed geen gevaar opleveren van fysieke verwondingen door inslikken, inademen of contact via de huid en ogen. Dit betekent bijvoorbeeld dat componenten die zich vanuit het materiaal verplaatsen door zuigen of bijten geen gevaar voor de gezondheid mogen betekenen.

In Nederland is de Speelgoedrichtlijn één op één geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Speelgoed (2011). Alle overige Europese regelgeving voor speelgoed is geïmplementeerd in de Warenwet.
Bekijk het overzicht van specifieke wetgeving voor speelgoed.

Meer informatie en andere relevante richtsnoeren vindt u bij de Europese Commissie, Toy safety (europa.eu).

Overige informatie

  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) houdt toezicht op de naleving van wettelijke eisen voor speelgoed.
  • Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut ( NEN Nederlands centrum van Normalisatie (Nederlands centrum van Normalisatie)) geeft een overzicht van de Europese normen voor speelgoed. Bij NEN kunnen de (technische) normen worden aangevraagd.
  • De Deense EPA heeft een aantal rapporten geschreven over chemische stoffen in speelgoed.
  • Voor het schatten van blootstelling aan stoffen in speelgoed met behulp van ConsExpo Consumer Exposure model (Consumer Exposure model) is een factsheet beschikbaar.
  • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2006 voor DG Directorate-General (Directorate-General) Enterprise een rapport geschreven over de risicobeoordeling van stoffen in speelgoed.
  • Het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico’s (SCHEER) adviseert de Europese Commissie over de veiligheid van CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) stoffen in speelgoed.