Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels.

Wereldwijd doel

Het GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen en mengsels. Het indelingssysteem is of wordt stap voor stap in verschillende landen ingevoerd.
Het GHS geldt voor de levering en het gebruik van stoffen en mengsels. Er zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. Daarnaast komt een deel van de GHS criteria voor de indeling van stoffen en mengsels overeen met de criteria voor transport (over land, spoor en water).

Door het invoeren van het GHS verminderen de verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsaanduiding, pictogrammen en voorzorgsmaatregelen.

Wettelijk kader

De Verenigde Naties ( VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)) hebben het GHS ontworpen. Het GHS is niet wettelijk bindend en biedt landen de mogelijkheid om een keuze te maken uit de criteria. De gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU Europese unie (Europese unie) is in lijn met het GHS. Daartoe is de CLP Verordening (EG) 1272/2008 in 2009 van kracht geworden. 

Lees meer over de transport criteria in de "VN Transportation of Dangerous Goods (TDG) Recommendations".

Meer informatie

De Verenigde Naties passen de geharmoniseerde indelingscriteria van het VN GHS eenmaal per twee jaar aan. De VN heeft revisie 7 van het VN GHS gepubliceerd in 2017 en deze is verwerkt in de  CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening. In 2023 is revisie 10 van het VN GHS gepubliceerd; de 8 tot en met 10 zijn nog niet verwerkt in de CLP verordening.

Meer over de CLP verordeningen op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl en in het overzicht van ECHA.