De identificatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gaat meestal over individuele stoffen. Echter bij de vergunningverlening heeft men ook met mengsels te maken. Het is noodzakelijk dat bedrijven en vergunningverleners kunnen bepalen of een mengsel als ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) moet worden behandeld. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de ZZS-toets. Een eenduidige ZZS-toets is daarbij van belang.

Algemene regel voor mengsels met ZZS

Om te bepalen of een mengsel als ZZS moet worden behandeld, worden de definities en regels voor mengsels gevolgd van de:

Over het algemeen geldt een concentratiegrens van 0,1 gewichtsprocent (g/g). Een mengsel dat een ZZS bevat in een concentratie van 0,1% of meer, geldt dus zelf ook als ZZS.

Technische criteria en uitzonderingen

De bovengenoemde wettelijke kaders kennen echter ook uitzonderingen op deze 0,1% concentratieregel. De technische criteria voor de ZZS-toets voor mengsels en de geldende uitzonderingen op de concentratiegrens van 0,1 % kunt u vinden in de memo “Toelichting over de ZZS-toets voor mengsels met ZZS”.

Advies vergunningverlening

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat uitgelegd hoe het bevoegd gezag bij de vergunningverlening om moet gaan met de ZZS-toets voor de emissie van mengsels met ZZS componenten.