De informatie op deze website is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties. Voor vragen over risico's van stoffen, of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de helpdesk.

Direct naar

Zoeksysteem Risico's van stoffen (tijdelijke fix)

vergrootglas, zoeken in de stoffendatabase

interventiewaarden (tijdelijke fix)

ADR
Vrachtwagen met gevaarsbord

ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route ), gevaarsetiketten en nummers

Zeer Zorgwekkende Stoffen
Schoorstenen met vervuilende rook

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Actueel

Terugkijken: webinair PMT-screeningtool

Afbeelding lozingspijp Havenmond Hoek van Holland

In samenwerking met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Watermanagement, heeft het RIVM op 25 oktober een webinar georganiseerd.

29-11-2023 | 17:16
Meer berichten