De gegevens per stof vindt u via Zoek stoffen. Bijvoorbeeld normen voor milieukwaliteit, ADRAccord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route indeling, plaatsing op de ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen lijst, autorisaties en restricties.

Via de tabs bovenin vindt u informatie over onderwerpen zoals normen, stoffenlijsten, stoffen en producten:

  • Wat is het, waar gaat het over 
  • Welke regelgeving is relevant 
  • Links naar databronnen die niet met "Zoek stoffen" zijn ontsloten 
  • Links naar andere informatiebronnen

Voor vragen over risico's van stoffen, of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de helpdesk.

Actueel

reageerbuizen en erlenmeyers

Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS beschikbaar

Het RIVM heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

11-11-2019
Schoorstenen met vervuilende rook

Nieuwe stofklasse voor een aantal ZZS

In de Activiteitenregeling is per 1 juli voor een aantal ZZS de stofklasse voor luchtemissies gewijzigd. De nieuwe stofklassen zijn opgenomen in het zoeksysteem van deze website.

28-08-2019
Meer nieuws