Databases
Datacentrum

Databases

EUSES European Union System for the Evaluation of Substances (European Union System for the Evaluation of Substances) staat voor European Union System for the Evaluation of Substances. Dit is een model voor risicobeoordeling dat in Europa wordt gebruikt. Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) is eigenaar van het model.

Achtergrond

EUSES is gebaseerd op de methodieken voor risicobeoordeling zoals vastgelegd in de richtsnoeren voor industriële chemicaliën (REACH) en biociden. Voor REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) geldt dat EUSES ook is ingebouwd in de Chesar software. Dit is een applicatie waarmee bedrijven hun chemische veiligheidsbeoordelingen, -rapporten en blootstellingsscenario's kunnen opstellen. In 2019 is een update van EUSES uitgebracht, de laatste versie 2.2.0 kan op de ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) website gedownload worden. In versie 2.2.0 zijn vooral veel wijzigingen voor biociden doorgevoerd. Er zijn nieuwe en herziene emissiescenario’s voor biociden toegevoegd en er is een nieuwe versie van het model SimpleTreat (4.0) ingebouwd. 

Ontwikkeling

ECHA werkt aan een nieuwe update van EUSES. Hierin zullen wijzigingen voor zowel REACH als biociden-gebruikers worden doorgevoerd. Het doel is om weer één software applicatie te verkrijgen voor beide beoordelingskaders. De nieuwe applicatie heet Chesar Platform en deze zal in het voorjaar van 2023 gereed zijn. Ook de technische richtsnoeren voor risicobeoordeling van het REACH- en biocidenkader zullen weer worden samengevoegd. Dit werk wordt gedaan binnen het Chesar Platform. Stakeholders kunnen hun interesse om bij te dragen aan deze ontwikkelingen kenbaar maken via website van het platform.

Gebruik van EUSES

EUSES is voornamelijk bedoeld voor een eerste risicobeoordeling, en laat ook een zekere verfijning toe. De beleidsinterpretatie van het geschatte risico ligt buiten het bereik van het programma.

Downloaden

  • Download het programma EUSES van de ECHA website.
  • Download het programma Chesar van de ECHA website.