Hieronder vindt u de betekenis van de gevaarsidentificatienummers voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route) gevaarsidentificatienummers en hun betekenis.

Gevaarsnummer

Betekenis

20

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont

22

sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend

223

sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, brandbaar

225

sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, oxiderend (verbranding bevorderend)

23

brandbaar gas

238

gas, brandbaar, bijtend

239

brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

25

oxiderend (verbranding bevorderend) gas

26

giftig gas

263

giftig gas, brandbaar

265

giftig gas, oxiderend (verbranding bevorderend)

268

giftig gas, bijtend

28

bijtend gas

30

- brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) of
- brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt, of
- voor zelfverhitting vatbare vloeistof

323

brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

X323

brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)

33

zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)

333

pyrofore vloeistof

X333

pyrofore vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

336

zeer brandbare vloeistof, giftig

338

zeer brandbare vloeistof, bijtend

X338

zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

339

zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

36

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig

362

brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

X362

brandbare, giftige vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

368

brandbare vloeistof, giftig, bijtend

38

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend

382

brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

X382

brandbare, bijtende vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

39

brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

40

- brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of
- voor zelfverhitting vatbare stof, of
- polymeriserende stof

423

vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

X423

vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof,  die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)

43

voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof

X432

voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)

44

brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur

446

brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur

46

brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig

462

giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

X462

vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van giftige gassen. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

48

brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend

482

bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

X482

vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van bijtende gassen. (Water mag niet worden gebruikt, behalve na toestemming van deskundigen)

50

oxiderende (verbranding bevorderende) stof

539

brandbaar organisch peroxide

55

sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

556

sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig

558

sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend

559

sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

56

oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig

568

oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend

58

oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend

59

oxiderende (verbranding bevorderende) stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

60

giftige of zwak giftige stof

606

infectueuze stof

623

giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

63

giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)

638

giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend

639

giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

64

giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar

642

giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

65

giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend)

66

zeer giftige stof

663

zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)

664

zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar

665

zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend)

668

zeer giftige stof, bijtend

X668

zeer giftige stof, bijtend, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

669

zeer giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

68

giftige stof, bijtend

69

giftige of zwak giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

70

radioactieve stof

768

radioactieve stof, giftig, bijtend

78

radioactieve stof, bijtend

80

bijtende of zwak bijtende stof

X80

bijtende of zwak bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

823

bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

83

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)

X83

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

836 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) en giftig

839

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

X839

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie en die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

84

bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar

842

bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

85

bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)

856

bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend) en giftig

86

bijtende of zwak bijtende stof, giftig

88

sterk bijtende stof

X88

sterk bijtende stof die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)

883

sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)

884

sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar

885

sterk bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)

886

sterk bijtende stof, giftig

X886

sterk bijtende stof, giftig, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)

89

bijtende of zwak bijtende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

90

- milieugevaarlijke stof, of
- diverse gevaarlijke stoffen

99

diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand