Bij activiteiten met luchtemissies van stoffen toetst het bevoegd gezag de emissie aan de grensmassastroom en emissiegrenswaarde van een stof. De stofklasse waarin een stof is ingedeeld bepaalt welke grensmassastroom en emissiegrenswaarde geldt.

Stoffen zijn op basis van hun chemische, fysische en toxicologische eigenschappen onderverdeeld in categorieën en stofklassen. Ook de technische mogelijkheden voor emissiebeperking kan bepalend zijn voor de klasse-indeling.

Wettelijk kader

Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling bevatten de regelgeving voor het beperken van emissies van bedrijven. De noodzaak van emissiebeperking is afhankelijk van de grootte van de emissievracht (massastroom) van de gekanaliseerde emissies (emissie uit puntbronnen zoals schoorstenen). Overschrijdt de massastroom van de gekanaliseerde emissies de grensmassastroom? Dan is er sprake van een relevante emissie. De emissieconcentratie mag dan niet hoger zijn dan de emissiegrenswaarde. Het bedrijf moet altijd de Beste Beschikbare Technieken (BBTBest Beschikbare Technieken ) toepassen. Uitgangspunt is dat met BBT het bedrijf kan voldoen aan de emissiegrenswaarden.

Hoe vind ik de klasse-indeling van een stof?

De klasse-indeling van individuele stoffen staat in bijlage 12a of bijlage 12b van de Activiteitenregeling. De stofklassen van een stof en de bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde vindt u ook in zoeksysteem van deze website. Ook de stofklassen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) vindt u in het zoeksysteem.

Er is geen klasse-indeling voor mijn stof

Is de stof niet individueel ingedeeld? Controleer dan of de stof onder één van de stofgroepen valt in bijlage 12a of bijlage 12b van de Activiteitenregeling. Valt de stof onder een stofgroep, houd dan de klasse-indeling aan van deze stofgroep. Is een bepaalde stof niet onder een stofgroep onder te brengen, dan bepaalt het bevoegd gezag zelf in welke klasse deze stof moet vallen. Hiervoor kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Verzoeken om advies kunnen via de helpdesk worden ingediend.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van kenniscentrum Infomil.