Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) vormen een aparte groep van gevaarlijke stoffen. Op grond van specifieke criteria is te bepalen of een gevaarlijk stof wordt beschouwd als zeer zorgwekkend.

Via “Zoek Stoffen” kunt u voor individuele stoffen nagaan of deze als ZZS zijn aangemerkt. Via “Bekijk ZZS-lijst” kunt u direct de totale ZZS-lijst opvragen, evenals een verkorte lijst en lijsten voor groepen van stoffen.

Criteria

De identificatie van ZZS volgt uit criteria die zijn vastgelegd in artikel 57 van de REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Verordening (EGEuropese Gemeenschap ) 1907/2006. Stoffen met een of meer van de volgende eigenschappen voldoen aan deze criteria:

 • kankerverwekkend (Ccarcinogeen )
 • mutageen (Mmutageen )
 • giftig voor de voortplanting (Rreproductie toxisch )
 • persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch )
 • zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvBvery persistent and very bioaccumulative )
 • soortgelijke zorg (zoals hormoonverstorende stoffen)

Lees meer over de criteria in het document Criteria voor ZZS.

Identificatie

ZZS zijn in ieder geval te identificeren op basis van de volgende Europese wetgeving en verdragen:

 • stoffen in de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening (EG) 1272/2008 geclassificeerd als C, M, of R categorie 1A of 1B
 • stoffen op de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV, de Substances of Very High Concern (SVHCSubstances of Very High Concern ) (bijvoorbeeld PBT/vPvB)
 • gelijkwaardige zorgstoffen in de POPPersistente organische verontreinigende stof Verordening (EUEuropese unie) 2019/1021
 • prioritair gevaarlijke stoffen in de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG
 • stoffen op de OSPARPrioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie lijst voor prioritaire actie

Verschillen tussen Gevaarlijke stoffen, ZZS en (REACH) SVHC

ZZS maken onderdeel uit van de groep gevaarlijke stoffen, die bijvoorbeeld ook brandbaar, explosief of giftig kunnen zijn. Alle SVHC vallen onder het ZZS-beleid. Alle stoffen die voldoen aan de criteria van REACH artikel 57 zijn aangemerkt als ZZS (maar hoeven niet SVHC te zijn).  De groep van ZZS is dus groter dan de groep van SVHC. Bijvoorbeeld stoffen die onder de CLP Verordening zijn geclassificeerd als C, M, of R categorie 1A of 1B worden als ZZS bestempeld, terwijl deze stoffen niet allemaal onder REACH zijn beoordeeld.

Zeer zorgwekkende stoffen deelverzameling

 

Samenstelling ZZS-lijst

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft als hulpmiddel een ZZS-lijst samengesteld. Deze lijst is gebaseerd op de onder "Identificatie" genoemde wetten en verdragen. De lijst is aangevuld met:

 •  stoffen waarvoor volgens REACH Bijlage XVII een restrictie geldt vanwege ZZS-eigenschappen.
 •  stoffen die onder de NeRNederlandse emissierichtlijn lucht als MVPStoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt of ERSExtreem risicovolle stoffen stof waren ingedeeld.
 •  stoffen die voordat REACH van kracht werd al als PBT/vPvB waren geïdentificeerd.
 • stoffen die in het zoeksysteem van deze website aanwezig zijn en die onder een stofgroep op de ZZS-lijst vallen.

Naar aanleiding van adviesvragen kan blijken dat een stof al als ZZS is geïdentificeerd. Bijvoorbeeld in een ander EU-kader zoals de toelating voor biociden. Deze stoffen worden ook op de ZZS-lijst geplaatst.

De ZZS-lijst vindt u in het zoeksysteem van deze website. Op de lijst staat waarom een stof als ZZS is ingedeeld. In een voetnoot vindt u de aanvullende bronnen. Op de ZZS-lijst staan ook de stofklassen voor luchtemissies , de grensmassastroom en de emissiegrenswaarde uit bijlage 12a en 12b van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Ook stoffen die bedrijven via CLP-zelfclassificatie als C, M of R categorie 1A of 1B indelen, zijn ZZS. Deze stoffen staan niet op de ZZS-lijst, omdat CLP-zelfclassificatie niet formeel wordt vastgesteld.

Onderhoud ZZS-lijst

De ZZS-lijst wordt minimaal twee keer per jaar bijgewerkt op grond van wijzigingen in bovenstaande wetgeving en verdragen. Het kan dus zijn dat een stof als ZZS is aangemerkt, maar nog niet op de gepubliceerde versie van de lijst staat. Dergelijke stoffen moeten al wel als ZZS meegenomen worden in de vergunningverlening.

Voor nieuw toegevoegde stoffen zijn nog geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde beschikbaar. Voor deze stoffen wordt een indeling voorgesteld die later kan worden overgenomen in het Activiteitenbesluit.

Hoe weet ik of ik met ZZS te maken heb?

Daarvoor kunt u het zoeksysteem van deze website gebruiken of de "Gids voor ZZS en pZZSpotentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen) identificatie".  Daarnaast kunt u (sector)specifieke informatie gebruiken, bijvoorbeeld:

 • informatie van een brancheorganisatie
 • bij IPPCIntegrated Pollution Prevention and Control -bedrijven: de BREFBBT (Beste beschikbare technieken) - referentiedocument voor uw bedrijfstak
 • emissies van vergelijkbare bedrijven: emissieregistratie.nl
 • een arbocatalogus
 • De "Handreiking voor het MKBMidden- en kleinbedrijf", een hulpmiddel bij het vervangen van ZZS door minder gevaarlijke stoffen.
 • In geval van twijfel kan een vergunningverlener advies vragen aan het RIVM.