Stoffen die niet op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) staan, kunnen mogelijk toch voldoen aan de ZZS criteria. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan op verzoek van het bevoegd gezag adviseren over de status van deze stoffen.

Veel bedrijven emitteren stoffen naar het milieu. Dit mag als het bedrijf een vergunning heeft. In de vergunning staat hoeveel een bedrijf uit mag stoten. Voor ZZS gelden strengere eisen dan voor andere stoffen.

ZZS of niet

Met de ZZS-criteria is te bepalen of een stof een ZZS is. Een stof die niet op de ZZS-lijst staat, kan toch aan de criteria voldoen. Het bedrijf is verantwoordelijk de ZZS in hun emissie te identificeren. Het bevoegd gezag controleert.
De lijst met potentiële ZZS geeft geen uitsluitsel of een stof in de toekomst mogelijk een ZZS is. Als het bevoegd gezag twijfelt aan identificatie van ZZS door een bedrijf, kan het RIVM adviseren over de behandeling van een stof in de vergunning.

Vorm van het advies

Het RIVM kan adviseren om de stof:

  • te behandelen als ZZS,
  • te behandelen als potentiële ZZS,
  • te behandelen volgens de standaard aanpak voor stoffen die niet ZZS zijn, volgens het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. 

Werkwijze voor het stofadvies

De gegevens over stoffen kunnen voor iedere stof verschillen. Het zijn toxicologische gegevens, gegevens over stofeigenschappen en vergelijkbaarheid met andere stoffen. Deze gegevens zijn vaak lastig te interpreteren. Dat gebeurt met de kennis en ervaring van experts (expert judgement). De werkwijze is vastgelegd in de Methodiek Nederlandse Stofadviezen (2019). Het advies is geen formele stofclassificatie, maar een advies aan het bevoegd gezag.

Stofklasse advies

Voor de vergunningverlening voor luchtemissies is ook een indeling in een stofklasse van een stof nodig. Als deze indeling er voor een stof nog niet is, neemt het RIVM daarvoor een advies op in het stofadvies.

Waar te vinden?

In het zoeksysteem van deze website is te vinden of er een RIVM advies is over een stof. Vanwege de vertrouwelijkheid van sommige gegevens kan alleen het bevoegd gezag dit advies opvragen via de helpdesk van deze website.