Schoorstenen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft nadere toelichting  over het gebruik van de luchtnorm voor PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).

De emissies van PAK’s zijn veel in het nieuws, vooral vanwege de uitstoot van deze stoffen bij asfaltfabrieken in Nederland. In het zoeksysteem van de website Risico’s van stoffen staat bij de PAK’s de Europese luchtkwaliteitsnorm (Richtlijn 2004/107/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap))  als te hanteren MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau) . Deze bedraagt  1 ng/m3, gemeten als benzo[a]pyreen (BaP benzo[a]pyreen (benzo[a]pyreen)).

Het RIVM ontving diverse vragen over de toepassing van deze norm, bijvoorbeeld wanneer het gaat om  verschillende emissie spectra van de PAK's polycyclische aromatische koolwaterstoffen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bij de fabrieken. Om deze vragen te beantwoorden heeft het RIVM een toelichtende memo opgesteld over luchtnormen voor PAK's.

De memo onderbouwt dat als meerdere PAK’s worden geëmitteerd en er dus sprake is van een PAK-mengsel, het mengsel dient te worden getoetst aan het MTR van 1 ng BaP/m3. Aandachtspunt bij het toetsen van dit MTR is dat metingen representatief zijn voor de jaargemiddelde concentratie BaP in de PM10 Particulate Matter kleiner dan 10 micrometer (Particulate Matter kleiner dan 10 micrometer) fractie op leefniveau, zowel voor de duur van de metingen (jaargemiddelde equivalent) als de detectiegrens.

Als één individuele PAK wordt geëmitteerd en er geen sprake is van een PAK-mengsel, kan de individuele stof worden getoetst aan het MTR voor die stof.

Meer informatie: lees het RIVM memo over luchtnormen voor PAK's.