Overgangsrecht ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) bijlage 12B stofklassenlijst

Voor de stoffen en stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling is het overgangsrecht aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023 (zie Staatscourant nr 2022 25973). Dit zijn stoffen en stofgroepen die volgens de definitie van ZZS een Zeer Zorgwekkende Stof zijn, maar in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht (Nederlandse emissierichtlijn lucht)) niet in een ZZS stofklasse waren ingedeeld. Met de inbouw van de NeR in het Activiteitenbesluit in 2016 zijn deze stoffen en stofgroepen in een ZZS stofklasse geplaatst. De overgangstermijn tot 2025 was bedoeld om bedrijven de gelegenheid te geven technische maatregelen te nemen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport))  heeft in 2018 een toezichtsignaal aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aandacht gevraagd voor deze ZZS.  De ILT gaf aan dat bedrijven (nog) geen aanstalten maken om de emissies terug te dringen. Daarom heeft IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) besloten om het overgangsrecht in te korten. Dit is geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal Besluit Activiteiten Leefomgeving (Besluit Activiteiten Leefomgeving)). Hierover is gecommuniceerd in de Adviesgroep Industriële Emissies op 27 september 2018 en 28 maart 2019.

Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het nodig om de inkorting van het overgangsrecht ook vast te leggen in de Activiteitenregeling. Dit is aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 15 november 2021. De wijzigingen zijn op 5 november in werking getreden (zie rectificatie Staatscourant nr 2022 25973-n1).