ECHA database
Informatie van de industrie over stoffen die worden geproduceerd en geimporteerd in de EUEuropese unie. Het gaat om gevaarseigenschappen, gevaarsindeling en informtie over veilig gebruik. Via de ECHAEuropean Chemicals Agency database zijn ook de bestanden te vinden die voorheen via de ESIS database van de Europese Commissie waren te vinden.  Bijvoorbeeld de indeling en etikettering volgens Annex VI van de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening ECEuropese Commissie 1272/2008.

eChemPortal
Wereldwijd portal van de OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development naar informatie over onder andere fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen van stoffen. In samenwerking met veel andere organisaties zoals ECHA en WHOWorld Health Organization .

EFSA OpenFoodTox
Database van EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid , waarin voor meer dan 4000 stoffen de wetenschappelijke adviezen, verklaringen en conclusies staan. Voor individuele stoffen is een samenvatting van de EFSA risicobeoordeling voor de volksgezondheid verzameld en gestructureerd. OpenFoodTox biedt open source data voor de stofkarakterisering, de koppelingen naar de gerelateerde uitvoer van EFSA, achtergrond Europese wetgeving en een samenvatting van de kritische toxicologische eindpunten en referentiewaarden.

Emissieregistratie
Nationaal register van de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland.

EPA-IRIS
Integrated Risk Information System (IRIS) is de stoffendatabank van de US EPAEnvironmental Protection Agency , waarin referentiewaarden te vinden zijn zoals RfDReference Dose 's en RfC's.

IARC Monographs
Website met lijst van carcinogene stoffen.

IPCS databases
Het International Programme on Chemical Safety met:

  • Informatie over stof-identiteit: chemische namen en synoniemen, CAS-nummers, EGEuropese Gemeenschap -nummers en IPCS-nummers. 
  • Concise International Chemical Assessment Documents (CICADs): documenten over risicobeoordelingen van stoffen. 
  • Monografiën van JECFA waarin onder andere ADIAcceptable Daily Intake 's of TDITolerable Daily Intake 's worden afgeleid. 
  • Pesticide Safety Data Sheets bevatten basis-informatie over de toxicologie en het veilig gebuik van gewasbeschermingsmiddelen.

MRL's voor actieve stoffen in diergeneesmiddelen
Via de EMAEuropese Bureau voor de evaluatie van geneesmiddelen zijn alle beoordelingsrapporten van maximale residu limieten (MRLsMaximale Residu Limieten ) voor residuen van werkzame stoffen in diergeneesmiddelen te vinden. Deze 'European Public MRLMaximale Residu Limiet Assessment Reports (EPMARsEuropean Public Maximum Residue Limit Assessment Reports )' zijn opgesteld door het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMPCommittee for Medicinal Products for Veterinary use ) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maar alleen voor geneesmiddelen die gebruikt worden in voedselproducerende dieren.

MRL's voor pesticiden in de Codex Alimentarius
In de Codex Alimentarius zijn Maximale Residu Limieten opgenomen voor onder andere residuen van pesticiden in voedsel.

MRL's voor pesticiden in Europa
In de Europese pesticidendatabase kunt u de Europese Maximale Residu Limieten vinden voor pesticiden. 

TERA ITER
De TERA website met de International Toxicity Estimates for Risk Assessment (ITER) database met limietwaarden van ATSDRAgency for Toxic Substances and Disease Registry , EPA, Health Canada en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

TOXNET
Doorzoekt meerdere databases tegelijk. Bevat databases met stofinformatie; zowel over de humane toxicologie als ecotoxicologie; doorzoekt onder andere HSDB, IRIS en ITER databases.

Voedseladditieven
Database met informatie over voedseladditieven die zijn goedgekeurd voor gebruik in voedsel in de EU en hun gebruiksvoorwaarden. Het is gebaseerd op de lijst van de Unie van voedsel. Deze lijst staat in bijlage II van Verordening (EG) nr. 1333/2008.

Voedselcontactmaterialen
Database met informatie over stoffen die in materialen en voorwerpen worden gebruikt die in contact komen met voedsel (Food Contact Materials). Het gaat om stoffen die volgens Verordening (EU) 10/2011 zijn toegelaten, of onder behandeling zijn vanwege een aanvraag daartoe.

WHO TDI
WHO Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, hoofdstuk 12: Chemical factsheets bevat voor sommige stoffen Tolerable Daily Intake waarden (TDI).