Aromastoffen in Europa
Database van de Europese Commissie met toegelaten aromastoffen.

Biociden in de ECHA database
In deze ECHAEuropean Chemicals Agency database staan de actieve stoffen en biocideproducten die in Europa zijn geautoriseerd.

Ctgb toelatingendatabase
Database van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CtgbCollege voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ) met alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

CosIng database
De Cosmetic ingredients database van de Europese Commissie met informatie over cosmetische stoffen en ingrediënten.

ECHA database
Omvat informatie van de industrie over stoffen die worden geproduceerd en geïmporteerd in de EUEuropese unie. Het gaat om gevaarseigenschappen, gevaarsindeling en informatie over veilig gebruik. Hierin is ook de informatie uit de voormalige ESIS database opgenomen. Bijvoorbeeld de indeling en etikettering volgens Annex VI van de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening ECEuropese Commissie 1272/2008.

eChemPortal
Wereldwijd portal van de OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development naar informatie over onder andere fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen van stoffen. In samenwerking met veel andere organisaties zoals ECHA en WHOWorld Health Organization .

ECOTOX Knowledgebase
De kennisbank van de EPAEnvironmental Protection Agency is een uitgebreide, algemeen beschikbare kennisbank met chemische, milieu gerelateerde toxiciteitsgegevens over in het water levende organismen, landplanten en dieren.

EFSA OpenFoodTox
Database van EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid , waarin voor meer dan 4000 stoffen de wetenschappelijke adviezen, verklaringen en conclusies staan. Voor individuele stoffen is een samenvatting van de EFSA risicobeoordeling voor de volksgezondheid verzameld met o.a. de kritische toxicologische eindpunten en referentiewaarden.

Emissieregistratie
Nationaal register van de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland.

EPA-IRIS
Integrated Risk Information System (IRISIntegrated Risk Information System ) is de stoffendatabank van de US EPA, waarin referentiewaarden te vinden zijn zoals RfDReference Dose 's en RfCReference Concentration 's.

EUCLEF database
De European Union Chemical Legislation Finder (EUCLEFEuropean Union Chemical Legislation Finder ) is een tool die een overzicht geeft van alle geldende regelgeving in de EU voor een chemische stof. EUCLEF is een online service van de ECHA die het makkelijker maakt voor bedrijven om te zien aan welke wettelijke verplichtingen ze moeten voldoen voor hun chemische stoffen, waaronder biociden.

FAO panel JMPR reports and evaluations
Rapporten van JMPRJoint Meeting on Pesticides Residues (FAOFood and Agriculture Organization van de Verenigde Naties /WHO Joint Meeting on Pesticide Residues) sinds 1991.

IARC Monographs
WHO website met lijst van carcinogene stoffen.

IPCheM
Het Information Platform for Chemical Monitoring (IPCheM) is een “reference access point” van de Europese Commissie voor Europese chemische monitoringsdata. Er zijn vier modules: milieumonitoring, humane biomonitoring, voedsel en diervoeders, producten en binnenlucht.

IPCS databases
Het International Programme on Chemical Safety  (IPCS) van de WHO biedt via INCHEM toegang tot brede informatie van verschillende intergouvernementele organisaties, bijvoorbeeld:

  • Informatie over stof-identiteit: chemische namen en synoniemen, CAS-nummers, EGEuropese Gemeenschap -nummers en IPCS-nummers.
  • Concise International Chemical Assessment Documents (CICADs): documenten over risicobeoordelingen van stoffen. 
  • Monografiën van JECFA  en van JMPR waarin onder andere ADIAcceptable Daily Intake 's of TDITolerable Daily Intake 's worden afgeleid. 
  • Pesticide Safety Data Sheets bevatten basis-informatie over de toxicologie en het veilig gebuik van gewasbeschermingsmiddelen.

MRL's voor actieve stoffen in diergeneesmiddelen in Europa
Via de EMAEuropese Bureau voor de evaluatie van geneesmiddelen zijn alle beoordelingsrapporten van maximale residu limieten (MRLsMaximale Residu Limieten ) voor residuen van werkzame stoffen in diergeneesmiddelen te vinden, inclusief de toxiciteit en residugegevens. Deze MRLMaximale Residu Limiet assessment reports  zijn opgesteld voor geneesmiddelen die gebruikt worden in voedselproducerende dieren.

MRL's in de EU Pesticides database
In deze database kunt u de Europese MRL's voor gewasbeschermingsmiddelen vinden.

MRL's voor gewasbeschermingsmiddelen in de Codex Alimentarius
In de Codex Alimentarius van de FAO en de WHO zijn MRL's opgenomen voor onder andere residuen van gewasbeschermingsmiddelen in voedsel.

TERA ITER
De TERA website met de International Toxicity Estimates for Risk Assessment (ITERInternational Toxicity Estimates for Risk Assessment ) database met limietwaarden van ATSDRAgency for Toxic Substances and Disease Registry , EPA, Health Canada en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Voedseladditieven in Europa
Database met informatie over voedseladditieven die zijn goedgekeurd voor gebruik in voedsel in de EU en hun gebruiksvoorwaarden. Gebaseerd op de lijst in Bijlage II van Verordening (EG) 1333/2008.

Voedseladditieven in de Codex General Standard for Food Additives (GSFA)
In de Codex GSFAGeneral Standard for Food Additives staan alle bepalingen voor voedseladditieven die zijn goedgekeurd door de Commissie van de Codex Alimentarius.

WHO TDI
De WHO Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, hoofdstuk 12: Chemical factsheets bevat voor sommige stoffen Tolerable Daily Intake waarden (TDI).