reageerbuizen en erlenmeyers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) bijgewerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 373 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (februari 2023) zijn 34 stoffen aan de lijst toegevoegd en 17 stoffen van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt (2), of omdat ze niet meer voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS potentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen) (potentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen))-lijst (12). Deze conclusies worden getrokken binnen het REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) prioriteringsproces. Voor 3 stoffen was er een zelfclassificatie als CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) 1a of 1b.  

Bij deze update van de potentiële ZZS-lijst zijn de volgende stoffen als ZZS geïdentificeerd en op de ZZS-lijst geplaatst:

  • 2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol, oligomerische reactieproducten met propyleenoxide en n-butylglycidylether
  • tetrabroommethaan

Lees meer over potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen.